Åarjelsaemie (sydsamiska)

Strålejearsoevoeten reereme lea reerenassen nueleln jïh Byjreskedepartementen dïedtedajvesne. Mijjieh ektie dïedtem utnebe dajvine gijhkehtsvaarjelinie jïh jarngejearsojne. Reeremen barkoe lea eevtiedidh jïh öövtiedidh guktie almetjh jïh byjreskem gorredidh mij båata ovnohkens gijhkemen gaavhtan daelie jïh båetije beajjan.

Mijjen luvnie medtie 300 almetjh barkeminie maahtojne dajvine goh maelmiedaajroe, vuekiedaajroe, juridigke, ekonomije jïh kommunikasjovne.

Mijjieh abpe tijjem barkeminie barkoem öövtiedidh bueriedidh nænnoestimmie laavenjassijste guktie kvaliteje, byjreske jïh barkoebyjreske lea.

Rijhkebiejjie jïh reerenasse Strålejearsoevoeten reeremen barkoen jïh budsjedten bïjre nænnoste, jïh goh jeatjebh reeremh mijjieh jijtje aajne aamhtesi bïjre nænnoestibie.

Strålejearsoevoeten reeremen budsjedte medtie 570 miljovnh krovnah jaepesne. Beetnegh barkose båata jijnjemes maaksojste jïh dovne aaj skaehtijste,

Barkoen åevie lea lijkie generaledirektöre Michael Knochenhauer gie reereme veeljeme.