Publikationer

Din avgränsning ger 168 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2008:48 SKI:s yttrande och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2007

  Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, har lämnat in Fud-program 2007 till SKI för granskning enligt 12 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen). Baserat på SKI:s granskning och inkomna remissyttranden bedömer SKI att regeringen bör besluta: - Att reaktorinnehavarna, genom Svensk Kärnbränslehantering AB, har fullgjort...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:34 Utformning av larmsystem i svenska kärnkraftverk

  Det pågår flera stora moderniseringsprojekt inom den svenska kärnkraftindustrin. En del i dessa projekt består av att man helt eller delvis byter ut analoga informations- och manöversystem i kontrollrummen till digitala vilket förändrar larmsystemen. Digitala larmsystem har en mängd fördelar men kan också medföra risker och negativ säkerhetspåverkan.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:49 En studie av olycksutredningsmetoders utveckling: En sammanställning över “State-of-the-Art”

  Projektets syfte var att kartlägga de huvudsakliga olycksutredningsmetoder som utvecklats sedan början av 1990-talet. Motivationen är den ökande frekvensen av olyckor som sätter sig upp mot förklaringar i enkla termer, så som orsak-verkanskedjor eller mänskliga fel. Medan komplexiteten hos sociotekniska system är stadigt ökande i alla industriella...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:54 Vägledning för insatsplanering i kärntekniska anläggningar

  Vägledningsdokumentet ger en processbeskrivning för att utforma systemet för insatsplanering, däremot inte att skapa färdiga instruktioner och layouter. Ett stöd för att planera insatsen är information om olika typbränder. Typbrand är en enkel beskrivning av hur en viss typ av brand kan utvecklas och dess eventuella risker samt val av släckmedel...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:29 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 2007

  Säkerheten vid de svenska reaktorerna upprätthålls på en godtagbar nivå. Det har vid tillsynen inte uppdagats några kända brister i barriärerna som medför utsläpp av radioaktiva ämnen vilka överstiger gällande gränser. SKI bedömer att förbättringar i ledning, styrning och uppföljning av säkerhetsarbetet...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:32 Erfarenheter från International CCF Data Exchangeprojektet (ICDE), Rev 0

  Rapporten ger grundläggande information om common cause failure (CCF) konceptet och insikter från drifterfarenheter om inträffade CCF-händelser i säkerhetsrelaterade komponenter i såväl utländska som inhemska kärnkraftanläggningar. De drifterfarenheter som förmedlas i rapporten är avsedda att utgöra ett planeringshjälpmedel...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:31 Driftklarhetsbeslut i kärnkraftanläggningar – del 2

  Med anledning av avregleringen av elmarknaden i slutet av 1990-talet och den ökade fokuseringen på ekonomi och effektiviseringar av verksamheterna vid de kärntekniska anläggningarna i Sverige lät SKI genomföra en studie av hur tillståndshavarna Ringhals AB, OKG Aktiebolag och Forsmarks Kraft AB integrerar ekonomi och säkerhet i sina ledningssystem (SKI Rapport...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:33 Risk-informed assessment of defence in depth, LOCA example

  The methods that are used today in PSA are applicable for evaluating defence-in-depth levels 1 and 2. Failure data can be determined through: human reliability analysis, riskinformed in-service-inspection methodology, system reliability analysis and directly from plant specific failure data for the components. Many DID activities against LOCA are not explicitly modelled in typical...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:13 Rekommendationer för analys av spänningsrespons i rörsystem utsatta för termohydrauliska transienter

  Snabba termohydrauliska transienta förlopp, t.ex. vattenslag på grund av momentant rörbrott eller ventilstängning, leder till strukturbelastningar som är högfrekventa i sin natur. För dessa laster finns inga enkla analyskriterier att tillgå för att påvisa fullständigheten i den beräknade spänningsresponsen i röret. De mest väsentliga...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:03 Myndigheternas granskning av SKB:s preliminära säkerhetsbedömningar för Forsmark och Laxemar

  Detta dokument redovisar SKI:s och SSI:s granskning av SKB:s preliminära säkerhetsbedömningar för Forsmark och Laxemar. Myndigheternas syfte med denna granskning är att bedöma om SKB:s inledande platsundersökningar har tillräcklig omfattning, håller tillräckligt hög kvalitet och omfattar de data som behövs för kommande säkerhetsanalyser.

  Innehållstyp: Publikationer