2021:15 Nationell Plan: Ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige

Förord

Enligt förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten har myndigheten i uppdrag att se till att det finns en aktuell nationell plan för hanteringen av kärnämne som inte är avsett att användas på nytt, kärnavfall och annat radioaktivt avfall. Planen ska innehålla den redovisning som är nödvändig enligt artikel 12 i rådets direktiv 2011/70/Euratom om inrättande av ett gemenskapsramverk för en ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Denna rapport är den första uppdatering som gjorts av den nationella planen i enlighet med regeringens uppdrag. Den första rapporten togs fram 2015 och anmäldes, med underliggande rapporter, till EU-kommissionen som Sveriges nationella plan för en säker och ansvarsfull hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

I den nationella planen beskrivs övergripande de svenska principer och handlingslinjer som bygger upp en nationell policy, det organisatoriska och rättsliga ramverket samt de strategier som styr omhändertagandet av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige, idag och i framtiden. Den nationella planen är inte styrande med avseende på åtgärder eller planer för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige, utan det är i första hand en sammanställning av gällande nationell policy och ramverk samt avfallsmängder
Strategierna, liksom de konkreta målen, milstolparna och planerna i det svenska programmet framgår i mer detalj av de underliggande rapporter som refereras till i den nationella planen och som regelbundet tas fram inom ramen för det nationella miljömålssystemet, den kärntekniska industrins program för forskning, utveckling och demonstration (Fud) samt finansieringssystemet (Plan) för detta program. Dessa har uppdaterats under 2019 och sammanfattas samt refereras till i denna rapport.

I den uppdaterade nationella planen redovisas också en förteckning över de mängder använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som produceras i Sverige samt uppskattningar av framtida kvantiteter. Strålsäkerhetsmyndigheten redogör i rapporten också mer utförligt för det icke-kärntekniska avfallet i det svenska systemet och vissa utmaningar när det gäller omhändertagande och slutförvar av radioaktivt avfall, på kort och lång sikt.

Den nationella planen med underliggande program för omhändertagandet av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige bidrar även till arbetet med att nå de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030.

I arbetet med att uppdatera den nationella planen och ta fram denna rapport har SSM gett företrädare för berörda myndigheter, kommuner, allmänheten och näringslivet tillfälle att lämna synpunkter. Ett utkast till rapport gjordes tillgänglig på myndighetens webbplats den 4 december 2020, med möjlighet att lämna synpunkter skriftligt direkt till SSM alternativt i anslutning till ett öppet seminarium som hölls digitalt på SSM den 16 december 2020. Vid seminariet deltog ca 80 företrädare för berörda myndigheter, kommuner, allmänheten och näringslivet. Skriftliga synpunkter lämnades av ett 30-tal organisationer.

I arbetet med att uppdatera den nationella planen har utredarna Sara Sundin (projektledare), Jenny Zettersten (biträdande projektledare), Elisabet Höge, Bengt Hedberg, Ernesto Fumero, Anders Wiebert, Pernilla Sopher, myndighetsspecialisterna Erica Brewitz, Martin Amft, Peter Frisk, inspektörerna Helena Ragnarsdotter Thor, Anders Viklund, Patrik Lundell, Helene Wijk, Gabriela Bejarano, Henrik Olsén samt verksjuristerna Anna Haraldsson och Anna Rolf deltagit inom respektive sakområde.

Beställare för projektet är avdelningschefen Johan Anderberg och styrgruppen har bestått av enhetscheferna Eva Gimholt, Ove Nilsson och Ansi Gerhardsson.

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

Ove Nilsson tf. Avdelningschef
Stockholm, den 27 maj 2021