99:12 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 1998

Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 1998 uppdragit åt SKI att i samarbete med Statens strålskyddsinstitut (SSI) senast den 15 april 1999 till regeringen redovisa säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken.

Föreliggande redovisning omfattar kalenderåret 1998. Denna rapport anknyter till de mål för säkerhetsarbetet och för SKIs tillsyn som regeringen angett i regleringsbrevet för 1998, liksom till de säkerhetsprinciper Sverige förbundit sig tillämpa genom tillträdet till den internationella kärnsäkerhetskonventionen. En utförlig redovisning av hur Sverige uppfyller åtagandena under konventionen har skett i Sveriges nationella rapport till den första granskningskonferensen under konventionen. Denna rapport, som utarbetats under ledning av SKI och under medverkan av SSI och industrin, överlämnades hösten 1998 efter regeringens godkännande till konventionens sekretariat, IAEA.

I nu föreliggande rapport ansvarar SSI för avsnittet om strålskyddsläget. Avsnitten om avfallshantering och beredskap har skrivits gemensamt av myndigheterna.