99:35 Beskrivningar och modeller av säkerhetsfunktioner – en förstudie