2003:20 Metoder för översyn av larmkriterier

Nuvarande larmnivåer för kärnkraftverken och därtill knutna larmkriterier etablerades vid den senaste översynen för ca 10 år sedan. Utlösning av larmnivå baseras till stor del på kriterier som bygger på konstaterade haverier och på radiologiska mätdata. SKI har här sett ett behov av undersöka möjligheterna att stärka förmågan att tidigt förutsäga behovet av skyddsåtgärder vid reaktorolyckor. Om kriterierna för att utlösa larm skulle vara knutna till tidigare skeden i händelseutvecklingen, skulle detta vara möjligt.