2003:21 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 2002

Under 2002 förekom inte några allvarliga driftstörningar vid de svenska kärnkraftverken som innebar att säkerheten var hotad. Inga händelser inträffade som medförde onormala stråldoser eller doser över dosgränserna vare sig till personal eller allmänhet.

Statens kärnkraftinspektion, SKI, har ändå haft anledning att i olika sammanhang rikta krav mot tillståndshavarna där brister i det förebyggande säkerhetsarbetet konstaterats eller för att driva på i säkerhetsarbetet.

SKI:s krav föranleder bl.a. tillståndshavarna att upprätthålla aktiva kontroll- och utbytesprogram för att upptäcka och motverka eventuell skadlig åldring av komponenter. SKI ser för närvarande inte några allvarliga tendenser till åldersrelaterade skador som försämrat säkerheten vid anläggningarna. Under året har få nya skador och brister upptäckts. Tidigare identifierade problemområden har följts upp och analyserats. SKI bedömer att de återkommande kontrollerna när det gäller rör och komponenter är effektiva. Däremot anser SKI att programmen för återkommande kontroll av reaktorinneslutningar och andra säkerhetsmässigt vitala byggnadsstrukturer behöver ses över. Detta gäller både med utgångspunkt från att ej ritningsenligt utförande kan förekomma och att andra brister kan uppkomma på grund av åldring.

Sex fall av bränsleskador orsakade av främmande föremål inträffade under 2002 i fem av reaktorerna. Dessutom observerades en skada som var orsakad av ett fel i tillverkningen av bränsleelement. Även om anläggningarna har ambitiösa program för att förebygga bränsleskador krävs fortsatta åtgärder för att ytterligare minska risken för skador på bränslet.