2006:35 Förslag till avgifter ochsäkerhetsbelopp för år 2007

Innehavaren av en kärnkraftsreaktor ska årligen, i samråd med övriga reaktorinnehavare, beräkna kostnaderna för omhändertagandet av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall från kärnkraftreaktorer och rivning av kärnkraftverken. Denna kostnadsberäkning ska senast den 30 juni lämnas till Statens kärnkraftinspektion (SKI). SKI ska senast den 31 oktober varje år till regeringen lämna ett yttrande med förslag till avgifter och övriga beräkningar beträffande säkerheternas omfattning för nästa kalenderår. Dessa uppgifter regleras i förordning (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. till lag (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har i år, liksom tidigare år, handlagt det praktiska beräknings- och sammanställningsarbetet på uppdrag av kärnkraftföretagen. Den 29 juni 2006 överlämnade SKB .Plan 2006 Kostnader för kärnkraftens radioaktiva restprodukter och ett projekt PM TA-06-01 Plan 2006 – alternativkalkyl baserad på SKI:s modifierade förutsättningar från september 2005. till SKI.

SKI begärde den 4 september 2006 att SKB skulle inkomma med kompletterande uppgifter till Plan 2006. Denna begäran förtydligades och modifierades delvis vid ett möte mellan SKI och SKB den 6 september 2006. SKI begärde i kompletteringen underlag för avgifter, grundbelopp och tilläggsbelopp fördelat i tiden för både fall A och fall B, kostnadsunderlaget för objekt 16 och 17, driftdata och energiprognoser samt information om det finns ett s.k. programfel i den beräkningsmodul som används för beräkningen av återfyllnad.