2009:13 2008 års bedömning av strålsäkerheten vid de svenska kärnkraftsanläggningarna

Strålsäkerhetsmyndigheten har genom tillsyn säkerställt ett brett underlag för denna samlade strålsäkerhetsvärderingen.

Den samlade bedömningen är att strålsäkerhetsläget, dvs. kärnsäkerheten, det fysiska skyddet inkl. kärnämneskontroll och strålskyddet, vid de svenska kärnkraftverken upprätthålls på en acceptabel nivå. Barriärer uppfyller de krav som ställs och förbättring har införts i djupförsvaret. Vidare genomförs ett stort investeringsprogram för att möta de moderniseringskrav som myndigheten föreskrivit. Verksamhetssystem och internrevisioner har utvecklats positivt.

År 2008 har varit ett händelserikt år i flera avseenden. Kärnkraftsindustrin är inne i en mycket intensiv period. Det pågår moderniseringar i syfte att öka säkerheten samtidigt som det genomförs åtgärder för att förstärka det fysiska skyddet i syfte att försvåra intrång i anläggningarna. Därutöver pågår förberedelser för att höja den termiska effekten i flertalet reaktorer.