2012:16 El och kontrollutrustning i kärnkraftverk. Problematik vid utbyte av åldrad utrustning

Studien visar på ett flertal områden som bör beaktas både hos tillståndshavarna och för framtida tillsynsstrategier för SSM. Flera av områdena har betydelse för säkerheten.  Till exempel så framgår att konstruktionsprocessens efterlevnad och genomförande är mycket viktig för säkerheten. Genom att el- och kontrollutrustningen förändras och även blir mer komplex samt att personalen som kan de äldre systemen åldras och pensioneras, försvåras konstruktionsarbetet.

Här kan det finnas grund att undersöka om förändrade konstruktions- och verifieringsprocesser säkerställer hög säkerhet för de nya allt mer komplexa och programvaruberoende el- och kontrollsystemen. Likaledes kan tillsynsstrategin behöva ses över för denna typ av utrustning.

Ett annat resultat som framkommer är ytterligare belägg för hur viktigt det är med väl genomtänkta och tillämpade kunskapsöverföringsprogram. Avsaknad av lämplig kunskap och kompetens påverkar direkt förmågan att ta fram en korrekt och komplett kravspecifikation, inklusive specifikation för verifierande provning, för ny utrustning som ska ersätta åldrad utrustning.