2012:27 Mental arbetsbelastning En fallstudie från projektorganisationen på ett svenskt kärnkraftverk

Den genomförda studien har fokuserat på den personal som arbetar inom projektorganisationen och är en intervjustudie för att kartlägga den mentala arbetsbelastningen och de risker som finns relaterade till denna. Vidare har studien endast omfattat ett svenskt kärnkraftverk, som därmed får illustrera de faktorer som kan bidra och bidrar till den mentala arbetsbelastningen i projektorganisationerna inom de svenska kärnkraftverken. Situationen kan förstås variera mellan kärnkraftverken, men studien ger ändå ett viktigt bidrag till SSM:s kunskap och förståelse för de samverkande faktorer som kan bidra till en hög mental arbetsbelastning med åtföljande risker.

Vid intervjuerna framkom ett antal faktorer som på ett eller annat sätt påverkar både stress, engagemang och som i förlängningen skulle kunna påverka säkerheten negativt. Dessa faktorer är: leveranskultur, planering, ledarskap och chefskap, projektmodell för anläggningsförnyelse, arbetsstress, kunskap och utbildning, generationsväxling, samt konsulter jämfört med anställda. Slutsatserna från studien är att det förekommer en hög mental arbetsbelastning inom projektorganisationen dvs. många upplever att de har mycket att göra och vissa har en stor övertidsbank. Arbetsbelastningen har flera orsaker enligt studien. Förseningar i vissa projekt har lett till att flera stora projekt har kommit att drivas parallellt. Det sker också omplaneringar som påverkar möjligheterna att kunna arbeta på ett effektivt sätt. Dessutom har generationsväxlingen, där erfaren personal slutar och ny oerfaren personal börjar, samt det stora antalet konsulter påverkat arbetsbelastningen. Dessa båda grupper kräver stöttning och hjälp i att komma in i organisationen och tar därför resurser från de fast anställda som finns inom projektorganisationen. Arbetsbelastningen kan enligt studien också bidra till att strategier används som kan ge upphov till ökade risker. För att spara tid arbetar man exempelvis parallellt med icke fastställda dokument i vissa fall. En hög stress innebär också att risken för at begå misstag ökar, enligt författarna. Rapporten innehåller också ett avsnitt om de åtgärder och pågående förbättringsarbete som sker på den studerade anläggningen.