2022:02 APRI-10 - Slutrapport

SSM perspektiv

Bakgrund

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har sedan början på 1990- talet finansierat forskning inom svåra haverier, då dåvarande SKI finansiellt bidrog till en professur och utvecklandet av avdelningen för kärnkraftsäkerhet på KTH. Inriktningen har varit att studera och verifiera den svenska haverihanteringen vid svårt haveri samt att delta i och bevaka den internationella forskningen inom området.

Forskningen har bedrivits som treåriga projekt med namnet APRI (Accident Phenomena of Risk Importance). Föreliggande slutrapport avser APRI-10.

Resultat

APRI-10 har gett en ökad förståelse för bland annat följande fenomen och processer:

  • härddegraderingsförloppet i reaktortanken,
  • tankgenomsmältningsmode,
  • kylbarhet av härdrester i inneslutningen,
  • ångexplosionsfenomenet, och
  • osäkerhetskvantifiering avseende utmaningar mot inneslutningen som sista barriär.

Resultaten har uppnåtts via experimentella undersökningar, modellutveckling och simuleringar. Simuleringar har bestått av Melcorberäkningar där Melcor har kopplats till andra koder för att studera specifika frågeställningar som exempelvis tankgenomsmältning eller härdresters kylbarhet. Även CFD-koder har ingått i APRI-forskningen.

Relevans

Forskningen och resultaten bedöms ha hög relevans för myndigheten. Relevansen består dels i att förstå och bedöma den säkerhetsredovisning tillståndshavarna presenterar, dels att förstå och granska den haverihantering tillståndshavarna har utvecklat. Vidare så kopplar relevansen till beredskapsuppdraget myndigheten har där haveriförlopp och källterm vid en händelse ska uppskattas. Myndighetens förståelse handlar både om fenomenen i sig och de simuleringskoder som används inom området svåra haverier.

Behov av vidare forskning

Ansvarig handläggare ser behov av fortsatt forskning inom området. Området svåra haverier är multidisciplinärt där SSM valt att finansiera vad som bedöms vara nyckelfrågor för den svenska haverihanteringsstrategin. Även om förståelsen och upplösningen succesivt blir bättre återstår betydande osäkerheter.

  • Författare: Patrick Isaksson, Christian Linde, Henrik Glänneskog, Johan Ljung, Weimin Ma, Sevostian Bechta, Walter Villanueva, Andrei Komlev, Seyed Mohsen Hoseyni, Yangli Chen, Peng Yu, Qiang Guo, Hongdi Wang, Yan Xiang, Boshen Bian, Yucheng Deng, Dmitry Grishchenko, Alexander Konovalenko, Sergey Galushin, Sergey Yakush, Mikhail Davydov, Christian Ekberg, Fredrik Espegren, Anna-Elina Pasi
  • Utgivare: SSM
  • Utgivningsdatum: 2022-03-08
  • Antal sidor: 228