1995:12 Förslag till kursplan för tillståndsbunden utbildning i strålskydd

Till tillstånd att bedriva verksamhet med strålning avseende medicinsk röntgendiagnostik finns villkor knutna. Ett av dessa villkor avser krav på utbildning av personaf. Tillståndshavaren skall ha skriftligt dokumenterade rutiner för erforderlig utbildning av personal. På sjukhusen har detta döpts till "körkortsutbildning". Vid systembesiktningar har SSI funnit stora brister i utbildningarna. Innehållet bar, sett över landet, en mycket varierande omfattning och på en del sjukhus bedrivs ingen utbildning alls.

För att underlätta för tillståndshavarna att meddela en utbildning med tillfredsställande innehåll har" Förslag till kursplan" utarbetats. Förslaget rymmer anvisningar om Gels innehåll i och dels omfattning och uppläggning av utbildning för olika personalgrupper.