1999:17 SSI:s ställningstaganden i slutförsvarsfrågan

I takt med att Svensk Kärnbränslehantering ABs (SKEs) metod- och platsvalsprocess utvecklats till konkreta studier - bl a förstudier i ett antal kommuner samt ett kapsellaboratorium i Oskarshamn - har SSI i allt högre grad kommit att efterfrågas av kommunföreträdare och allmänhet. I de s k förstudiekommunerna efterlyses SSIs stöd bl a när det gäller om metod och de kriterier för plats val är så pass tillförlitliga att man kan gå vidare i processen mot ett slutförvar.

Detta gäller även frågor om utformningen av MKE och beslutsprocessen. Föreliggande rapport redovisar SSIs syn på och bedömning av SKBs forskningsprogram. Totalt sett har SSI yttrat sig över 6 program (FoU-86, FoU-89, FUD-92, kompletteringen av detta program, FUD-95 samt FUD 98.

Tyngdpunkten i redovisningen ligger på SSIs yttranden över metod- och platsvalsfrågan, strålskydd samt principiella frågor kring beslutsprocessen.