2000:21 Vägledning för upprättande av lokal strålskyddsorganisation inom sjukvården

Föreliggande rapport avser att utgöra en vägledning över hur den lokala strålskyddsverksamheten kan organiseras för att på ett naturligt sätt integreras
i det dagliga sjukvårdsarbetet.

Underlaget till rapporten har tagits fram av Cheffysiker Bert Sarby, Huddinge sjukhus och Programchef Håkan Jorulf, Astrid Lindgrens Barnsjukhus samt kompletterats med erfarenheter från SSI:s systeminspektioner. Organisationen beskrivs i lokala beslutsdokument. Syftet med dessa dokument är att få till stånd en tydlig arbetsfördelning mellan tillståndshavare och berörda befattningshavare från olika personalkategorier.

En grundläggande tanke har samtidigt varit att etablera effektiva samverkansformer mellan olika personalkategorier och att åstadkomma kontinuitet i hur nya lagar och föreskrifter införs i det dagliga sjukvårdsarbetet. Därvid är det också viktigt att organisera den lokala strålskyddskommittén så att den fungerar i nära samverkan med den praktiska sjukvården.