2003:17 Miljöövervakning enligt Euratomfördraget av joniserande strålning i miljön i Sverige år 1997 till 2001

Resultaten från den miljöövervakning som krävs enligt Euratomfördragets artikel 36 presenteras i denna rapport för åren 1997 till 2001.

Ett miljöövervakningsprogram har funnits sedan slutet på 1950-talet. Idag övervakas kontinuerligt radioaktiva ämnen i utomhusluft och externdosrat utomhus. Regelbundna mätningar utförs av radioaktiva ämnen i yt- och dricksvatten, mjölk, blandad kost och i människokroppen.

Mätprogrammet omfattar både naturligt förekommande och konstgjorda radioaktiva ämnen, med betoning på de senare. De konstgjorda radioaktiva ämnena kommer främst från olyckan i Tjernobyl 1986 och från kärnvapenprovsprängningarna på 1960- och 70-talen.

Internstråldosen år 2001 till en genomsnittlig svensk var 0,005 millisievert per år (mSv/år) från 137Cs, 90Sr, 3H i livs-medel, därav 0,0002 mSv/år från 137Cs, 90Sr och 3H i dricksvatten och 0,0006 mSv/år från 137Cs och 90Sr i mjölk. Stora variationer i dos förekommer, för den som lever med naturahushållning kan interndosen bli upp till 0,2 mSv/år i nedfallsdrabbade områden.

För en genomsnittlig svensk var internstråldosen år 2001 från inandade och med maten intagna konstgjorda radioaktiva ämnen en promille av den totala stråldosen. En genomsnittlig svensk beräknas få cirka 4 mSv/år från all strålning.