2003:20 Med fokus på SSI:s risk- och strålskyddskriterier. En rapport baserad på diskussioner i fokusgrupper i Östhammars och Oskarshamns kommuner

Rapporten innehåller de frågor och synpunkter som utkristalliserades
i fokusgruppsdiskussioner i de kommuner som deltar i platsundersökning
ska utgöra ett underlag i myndighetens arbete med att ta fram allmänna råd kopplade till föreskrifterna (SSI FS 1998:1). En expertgrupp inom myndigheten kommer att besvarad eller kommentera frågorna.

Den här rapporten finns även på engelska:
2003:20e Focusing on SSI’s risk and radiation protection criteria. A report based on discussions in focus groups in Östhammar and Oskarshamn municipalities