2003:22 Kartläggning av radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet (IKA)

På SSI:s initiativ beslutade regeringen den 23 maj 2002 om Utredningen om radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet (M 2002:03). Utredningen ska utreda och föreslå ett system för omhändertagande och slutförvaring av radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet. Utredaren ska vidare lämna förslag till hur finansiering och ansvar bör fördelas på berörda parter samt till de författningsändringar som behövs. Utredningen ska vara klar den 1 december 2003. SSI har fått i uppgift att bistå utredningen med underlagsmaterial. Denna rapport är en sammanställning av detta underlag.