2004:10 Riktlinjer för utformning av strålskyddsprogram för transportörer av radioaktiva ämnen

Under åren har dosgränsen för personal som arbetar i verksamhet med joniserande strålning och allmänhet blivit allt lägre utan att krav på lägre dosrater på kollin innehållande radioaktiva ämnen har införts. Transporter av kollin med radioaktiva ämnen har hittills gett låga doser i flertalet fall, men ibland kan relativt höga doser förekomma. I och med att antalet transporter ökar och förväntas öka alltmer i framtiden, krävs nu av aktörerna inom transport och därtill knutna verksamheter, dvs avsändare, transportör och mottagare, att ha ett dokumenterat, systematiskt och strukturerat åtgärdsprogram så att persondoser hålls så låga som möjligt med hänsyn till ekonomiska och samhälleliga faktorer (ALARA).

Att optimera verksamheten ur strålskyddssynpunkt har sedan länge varit drivkraften bakom utvecklingen av strålskyddet inom andra verksamheter och förväntas nu bli även så för strålskyddsutvecklingen inom transport i och med kravet på upprättande av strålskyddsprogram.

Genom att följa de riktlinjer som ges i denna rapport bör de doser som erhålls av personal och allmänhet kunna hållas på en rimligt låg nivå med hänsyn taget till såväl ekonomiska som sociala faktorer och inte innebära någon större ekonomisk eller administrativ börda för transportföretagen.