2004:13 Mätning av radiofrekventa elektromagnetiska fält i olika utomhusmiljöer

Denna rapport ingår som en del i Statens folkhälsoinstituts hälsokonsekvensbedömning (HKB) för utbyggnad av basstationer till tredje generationens mobiltelefoni (3G).

Utomhusmätningar av radiofrekventa elektromagnetiska fält har gjorts på sju platser i Ekerö kommun och på tre platser i Solna stad. Val av plats har gjorts så att olika miljöer är representerade.

Mätresultaten visar att de summerade signalintensiteterna i frekvensområdet 60 MHz – 2 490 MHz var mellan 0,3 miljondelar och 0,3 tusendelar av SSI:s referensvärde.Dessa nivåer kan generellt ses som representativa även för andra platser i landet.