2004:14 Kartläggning av naturligt radioaktiva ämnen i dricksvatten

En kartläggning av uran och andra radioaktiva ämnen i dricksvatten från kommunala vattenverk har genomförts. Analyser har gjorts av prov på dricksvatten från ett grundvattenverk, med eller utan konstgjord infiltration från 256 kommuner. I EG:s dricksvattendirektiv finns ett referensvärde för Total Indikativ Dos, TID, på 0,1 millisievert per år (mSv/år). TID omfattar alla radioaktiva ämnen, både artificiella och naturligt förekommande, i dricksvatten med vissa undantag.

I den svenska föreskriften ger TID halter över 0,1 mSv/år bedömningen ”tjänligt med anmärkning”. Stråldosen från uran och andra radioaktiva ämnen i dricksvatten från kommunala vattenverk är låg enligt undersökningen. Av proverna är det endast 2 där den beräknade stråldosen överskrider 0.1 mSv/år. Hälften av allt kommunalt dricksvatten kommer från ytvatten och har låga nivåer av radioaktivitet. Nio vattenverk har uranhalter från 15 mikrogram per liter (μg/l) och högre. Varken inom EU eller i Sverige finns något gränsvärde för uran i dricksvatten, men WHO:s rekommenderade riktvärde är 15 μg/l.