2004:15 Omgivningskontrollprogram för de kärntekniska anläggningarna, revision

Rapporten innehåller ett reviderat program för omgivningskontroll för de fyra kärnkraftverken, anläggningarna i Studsvik samt Westinghouse Electric Sweden AB:s anläggningar i Västerås. Omgivningskontrollen ska ge en fortlöpande beskrivning av halten av olika radionuklider i anläggningarnas omgivning. Denna kontroll kompletterar utsläppskontrollen, som beskriver utsläppens storlek och sammansättning.

Omgivningskontrollen syftar till att detektera större oregistrerade utsläpp samt utsläpp som sker diffust. Kontrollen ska ge en bild av långsiktiga förändringar av radionuklidhalter i miljön och ge underlag för att bedöma eventuell påverkan på biologiskt liv i recipienten. Att ge underlag för internationell rapportering och övrig samverkan inom miljöområdet är ett annat syfte. Uppgifterna i omgivningskontrollprogrammet kan också användas för information till allmänheten.

Programmet har reviderats på grundval av vunna erfarenheter och utvärderingar.Vid revideringen har grundstommen i programmet behållits. Vissa provslag har tagits bort och andra har lagts till. I den terrestra miljön har bl.a. granskott tillkommit, eftersom detta provslag har visat sig vara en bra indikator. Äpple och vinbär har lagts till, eftersom det är av intresse att fler livsmedel inkluderas i programmet.

För den akvatiska miljön har bl.a. provtagning av djupsedimentproppar (10 cm) i Intensivprogrammet tillkommit för att kunna följa radioaktiva nukliders vandring ner i sedimentlagren över tid. Det reviderade Omgivningskontrollprogrammet träder i kraft 2005-01-01 och gäller tillsvidare