2006:05 UV-exponeringsmodell och analys av data från 2005

Exponering för ultraviolett (UV) strålning är starkt sammankopplat med risk för hudcancer. Exponeringen är i sin tur starkt beroende av individens beteende i situationer som erbjuder stark UV-strålning.

Inom miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö finns ett delmål som är att år 2020 ska antalet nya hudcancerfall inte vara fler än år 2000. För att följa delmålet är det önskvärt med en indikator som avspeglar UV-relaterat beteende. SSI har startat ett arbete med en sådan indikator, UV-exponering. Indikatorn baseras på en årlig enkätundersökning och en exponeringsmodell som utgår ifrån hur lång tid man vistas utomhus, vilka solskydd som används samt solariebruk.

Enkätundersökningen, som skickas till 2000 personer mellan 18 och 74 år, ger även andra uppgifter, bl. a. om brännskador, attityder till solande och kunskap om UV-strålning och hudcancer. Resultaten från 2005 visar bl. a. att ca var fjärde vuxen har bränt sig i trädgården eller på balkongen, och ca var femte vid en badplats utomlands. Attityder till att sola och vara brun är övervägande positiva, samtidigt som kunskapen om UV-strålning och hudcancer är god.