2006:08 Veterinärinspektioner 2005

Det finns i Sverige ca 300 tillståndshavare med tillstånd för veterinärmedicinsk röntgendiagnostik, sex av dessa har även tillstånd för nukleärmedicinsk verksamhet. Extern strålbehandling med röntgenstrålning för djur introducerades i landet under början av 2006. Storleken på klinikerna varierar från den lilla kliniken med ett fåtal anställda till djursjukhus med en personal på upp mot hundra personer. Djurverksamhet brukar delas in i smådjur och i stordjur. Till smådjur räknas sällskapsdjur som hund och katt, medan stordjur är hästar och nötkreatur. De vanligaste röntgenundersökningarna bland smådjur görs på hundar och katter och bland stordjur är det vanligtvis hästar som undersöks.

Under 2005 inspekterades sex av de åtta kliniker som året innan ansökt om
tillstånd hos SSI. Dessutom inspekterades två djursjukhus som även har tillstånd för nukleärmedicinsk verksamhet.Vid drygt hälften av de inspekterade klinikerna saknades det svensk bruksanvisning till röntgenutrustningen. Den årliga funktionskontrollen hade inte utförts på tre av klinikerna.

Författningen om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen (SSI FS 1998:3) är inte känd bland veterinärerna. Röntgenrum för djur ska klassas som skyddat område och skyltas med sådan varningsskylt. Vid de inspektioner som utfördes var inget röntgenrum kategoriindelat. Kategoriindelning av personalen bör göras vid de större klinikerna/ djursjukhusen där ett flertal röntgenundersökningar görs och där dessutom djuren ofta är inneliggande och djurägaren inte kan utnyttjas för att hålla i djuren vid undersökningen. Det är tydligt att SSI inte gått ut med tillräcklig information till personal som är verksam inom veterinärmedicinen och det behövs framtida informationsinsatser.