2007:14 Utvärdering av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö

Utvärderingen av Säker strålmiljö är ett bidrag till Miljömålsrådets samlade bedömning av det nationella miljömålsarbetet. Rapporten beskriver och bedömer strålmiljön i Sverige, införda styrmedel, genomförda åtgärder och uppföljningsarbetet. Vidare bedöms möjligheten att nå Säker strålmiljö och dess delmål. Nya åtgärder och styrmedel föreslås. Förslagen riktar sig till regering och riksdag, myndigheter och övriga aktörer i samhället.

SSI bedömer att miljökvalitetsmålet är möjligt att nå inom tidsramen om ytterligare åtgärder sätts in. Miljöövervakningsinsatser, forskning om strålningens hälsoeffekter och tillsyn är fortsatt viktigt. Arbetet med att minska exponeringen för UV-strålning behöver intensifieras i syfte att förändra människors beteende i solen.

I rapporten föreslås ändringar i formuleringarna av såväl miljökvalitetsmålet och dess innebörd som delmålen. I dag omfattar Säker strålmiljö endast skydd mot strålning i den yttre miljön. SSI anser att strålskyddsarbetet måste ses som en helhet och föreslår därför att målet breddas så att det även innefattar strålning i inomhus- och arbetsmiljön. För de tre delmål som tillhör Säker strålmiljö föreslås ändringar av delmålet om minskade utsläpp av radioaktiva ämnen och av delmålet om kontroll över riskerna med EMF. För delmålet om minskad förekomst av hudcancer föreslås inga ändringar.