2008:18 SSI:s granskning av SKB:s Fud-program 2007

Rapporten återger Statens strålskyddsinstituts (SSI) granskning av SKB:s och kärnkraftbolagens program för forskning, utveckling och demonstration - Fud-program 2007. Rapporten utgör SSI:s remissvar till SKI i ärendet. I granskningen kommenterar SSI bl.a. SKB:s återkoppling till det fortsatta forskningsoch utvecklingsprogrammet utifrån bl.a. den senast genomförda säkerhetsanalysen, SR-Can, och SKB:s biosfärsforskning.

I granskningen pekar SSI på ett antal frågor som SKB behöver utreda inför tillståndsansökan och föreslår regeringen att begära kompletteringar av Fud-program 2007.

SSI anser att SKB:s och kärnkraftbolagens program för att omhänderta låg- och medelaktivt avfall samt avveckla och riva stängda anläggningar uppfyller inte kärntekniklagens krav på allsidighet. Redovisningen tar heller inte på ett nöjaktigt sätt upp väsentliga frågor som anges i regeringens beslut över Fud-program 2004. SSI föreslår därför att redovisningen kompletteras.