2008:19 Solvanor i Sverige 2007

Exponering för ultraviolett (UV) strålning är starkt sammankopplat med risk för hudcancer. Exponeringen är i sin tur starkt beroende av individens beteende i situationer som erbjuder stark UV-strålning.

Exponeringen beräknas genom en årlig enkätundersökning och en exponeringsmodell som utgår ifrån hur lång tid man vistas utomhus, vilka solskydd som används samt solariebruk. Enkätundersökningen, som skickas till 2000 personer mellan 18 och 74 år, ger även andra uppgifter, bl. a. om brännskador, attityder till solande och kunskap om UVstrålning och hudcancer. Resultaten från 2005, 2006 och 2007 tyder på en hög

UVexponering i befolkningen och en hög andel som erhåller kraftiga brännskador varje år. UV exponeringen under ledig tid i Sverige och arbetsrelaterad exponering minskade något under 2007, och andelen som bränt sig minskade från 59 % 2006 till 53 % 2007. Vidare var den aktiva solningen i Sverige något mindre under 2007 än tidigare år. Det var inga skillnader i solskyddsbeteende mellan åren och omkring 36 % skyddar sig oftast eller alltid på ett adekvat sätt från solen.

Vad gäller uppmärksamhet kring information om sol och hudcancer, så är de allra flesta medvetna om att solning ökar risken för hudcancer. Det var fler 2007, som tagit del av information om att solning hjälper kroppen att bilda D-vitamin än tidigare år. Även andelen som kände till att kort skugga betyder stark sol och lång skugga betyder svag sol hade ökat.