2009:29 Nationell plan för allt radioaktivt avfall

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell plan för allt radioaktivt avfall. Denna rapport utgör redovisning av uppdraget och överlämnades till regeringen 30 juni 2009.

Rapporten har tagits fram i samverkan med representanter för myndigheter, branschorganisationer, verksamhetsutövare och andra aktörer. En förteckning på deltagande aktörer i samverkansgruppen finns i Bilaga 2. Samverkansgruppen har beretts möjlighet att beskriva upplevda problem förknippade med hanteringen av radioaktivt avfall. Beskrivningarna har, tillsammans med SSM:s erfarenheter av avfallshanteringen, utgjort underlag till de områden som prioriteras i rapporten. De förslag på åtgärder som ges för att komma till rätta med respektive områdes problem har en framträdande roll i rapporten, då de visar vägen framåt för den fortsatta avfallshanteringen.

Förutom att bidra med problembeskrivningar har samverkansgruppens deltagare vid ett möte diskuterat och lämnat synpunkter på åtgärdsförslagen. Skriftliga synpunkter har också inkommit från samverkansgruppen. En sammanställning av synpunkterna återges i Bilaga 3. Även SSM:s rådgivande nämnd för radioaktivt avfall och använt kärnbränsle har fått tillfälle att kommentera rapporten.

Den här rapporten finns även på engelska:
2009:29e Swedish national plan for the management of all radioactive waste