2011:28 Utredning av ansvaret för Ranstadsverkets avveckling

Frågan om avveckling, inklusive rivning, av den kärntekniska anläggningen vid Ranstadsverket aktualiserades successivt under 2006–2008. Det visade sig då att det rådde oklarhet om vilket eller vilka bolag som kunde ha ansvar för denna avveckling, ekonomiskt såväl som för genomförandet. Under denna tid och fram till slutet av 2009 hade de berörda myndigheterna, i första hand Statens kärnkraftinspektion och SSM, insamlat ett stort faktamaterial som underlag för bedömning av ansvarsfrågan. Detta material behövde nu systematiseras och sammanställas för att på ett effektivt sätt kunna utnyttjas vid en sådan bedömning. Dessutom ansåg SSM att det vore värdefullt om någon oberoende part med erfarenheter från liknande frågeställningar kunde bidra till tolkning av rättsläget. Detta var alltså förutsättningarna för det uppdrag som Kemakta Konsult AB, under medverkan av advokat Magnus Fröberg, fick av SSM hösten 2009, och som nu resulterat i föreliggande slutrapport.