2015:36 Organisation och styrning inom radonområdet

I september 2014 uppdrog SSM till UW Konsult AB att analysera den nuvarande ansvarsfördelningen vad gäller radon mellan berörda centrala myndigheter och att vid behov föreslå en effektivare ansvarsfördelning. Arbetet har utförts av konsulterna Mocki Hägg och Ulf Wennerberg. I konsultuppdraget, som slutredovisats i juni 2015, har även ingått att ta del av kommunernas synpunkter på ansvarsfördelningen och att sammanställa resultatet av de enkäter som SSM har sänt ut till kommunerna och till berörda centrala myndigheter.