2018:22 Underlag till beredskapsplaneringen kring ESS

Sammanfattning

Nordost om Lund, i Brunnshögsområdet, byggs forskningsanläggningen European Spallation Source ERIC (ESS). När ESS tas i drift ska en linjäraccelerator leverera protoner till ett roterande strålmål av volfram, varpå neutroner produceras genom spallation. I strålmålet och i omkringliggande komponenter kommer radioaktiva ämnen att bildas när de bestrålas av protoner och neutroner.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) beslutade den 25 april 2018 att ESS ska placeras i beredskapskategori 2. Det innebär att SSM bedömer att det kan inträffa händelser på ESS med utsläpp av radioaktiva ämnen som motiverar att brådskande skyddsåtgärder vidtas för allmänheten utanför anläggningen, men att allvarliga deterministiska effekter för allmänheten utanför anläggningen kan uteslutas. Som en följd av detta beslut anser SSM att det krävs beredskapsplanering för allmänheten kring ESS.

För att skyddsåtgärder ska kunna genomföras på ett effektivt sätt föreslår SSM att en beredskapszon med en ungefärlig utsträckning på 700 meter inrättas kring ESS. Den slutgiltiga utformningen av beredskapszonen kring ESS bör anpassas till rådande förhållanden kring anläggningen och fastställas av Lunds kommun innan ESS tas i rutinmässig drift. I beredskapszonen bör det finnas en planering för att skyddsåtgärden inomhusvistelse ska kunna genomföras på ett effektivt sätt. Dessutom bör system och rutiner för varning av allmänheten förberedas.

Utanför anläggningsområdet kring ESS bedömer SSM att det inte kan uppstå någon markbeläggning i samband med olyckor som motiverar den typ av planeringsavstånd som SSM förslagit kring kärnkraftverken och mellanlagret för använt kärnbränsle i Oskarshamn.