2021:18 Strålsäkerhetsmyndighetens mobila mätningar av radiovågor under åren 2012-2020

SSM perspektiv

Sammanfattning

Radiovågor används för att sända information trådlöst. Det gäller
exempelvis radio, TV, mobiltelefoni och trådlösa datornätverk. Radiovågor fnns därför överallt i vår omgivning och styrkan varierar kraftigt
med geografsk position. Även tidpunkten på dygnet, veckan eller året
påverkar hur fältstyrkan ser ut på en plats, vilket beror på att fältstyrkan påverkas av belastningen i mobilnäten och många andra faktorer
som kan variera rent slumpmässigt. Det innebär att ett fåtal stationära
mätningar som mäter under kort tid inte ger tillräckligt underlag för att
kunna bedöma den generella radiovågsexponeringen i samhället.
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utvecklade därför under år 2012
ett mobilt mätsystem som bättre kan uppskatta radiovågors styrka i
olika utomhusmiljöer. Systemet kan mäta i farten och gör en mätning i
sekunden. Det gör det möjligt att samla in stora mängder mätdata med
god geografsk spridning.

Eftersom det inte har funnits någon mätstandard eller färdig lösning för
hur mobila mätningar av den här typen ska göras har omfattande tester
och analyser genomförts för att säkerställa mätsystemets funktion och
tillförlitlighet. Testerna har visat att repeterbarheten hos mätmetoden
och möjligheten att upptäcka maxvärden, s.k. hot-spots, längs den körda
sträckan är mycket god.

Under åren 2012-2020 har 291573 mätvärden samlats in fördelat på
en total mätsträcka av 1733 km som täcker 34 kommuner. Mätdata har
i denna rapport använts för att karaktärisera allmänhetens generella
exponering för radiovågor och analysera långsiktiga exponeringstrender.
Individuell exponering för radiovågor från den egna mobiltelefonen kan
dock inte kartläggas med det här systemet.

Hittills insamlade data visar tydligt att exponeringen för radiovågor
generellt är högre i tätorter än i glesbygden och att samtliga mätvärden
ligger under gällande referensvärden (SSMFS 2008:18). Vanligt förekommande medelvärden i storstäder är 3-7 mW/m2. Det högsta värdet som
uppmätts var 1300 mW/m2 vilket motsvarar ungefär 20 % av referensvärdet.

Resultaten visar också att basstationer för mobiltelefoni är den största
exponeringskällan till radiovågor i tätorter. På senare år har exponeringsnivåerna ökat, främst kopplat till utbyggnaden av mobilnäten. Även
om det är ovanligt så har allmänna platser hittats där man närmar sig
referensvärdena. Det är därför viktigt att fortsatt bevaka utvecklingen
i samhället, särskilt med tanke på den pågående utbyggnaden av femte
generationens mobiltelefoni, 5G.