2012:01 Kontrollrumskonstruktion – Samverkan mellan olika aktörer under konstruktion av nya och moderniserade kontrollrum

SSM har under senare år ställt högre krav på konstruktion och utformning av kärnkrafts-anläggningarna. Detta tillsammans med kärnkraftsindustrins uppgraderingar av effekten har medfört ett stort antal anläggningsändringar. En del av dessa anläggningsändringar har påverkan på kontrollrum och manöverutrustning samt på det arbete som utförs. Även om syftet med förändringarna är förbättringar kan det också hända att förväntade förbättringar påverkar operatörernas arbetsuppgifter i en negativ riktning. Kärnkraftsverksamhet är en mycket komplex verksamhet där både gammal och ny teknik blandas och det kan framträda oväntade aspekter i dessa sammanhang. Det är därför viktigt att noggrant och vetenskapligt testa och utvärdera de anläggningsändringar som görs.

SSM har redan tidigare låtit genomföra forskning för att bidra till utveckling av metoder när det gäller utvärdering av kontrollrumsförändringar. Det har bekräftats att designprocessen är en av grundpelare och att det ligger ett stor ansvar hos leverantörerna, vid konstruktion. Detta är en bakgrund till föreliggande forskning.

Forskningen som presenteras i föreliggande rapport har fokuserat på designprocessen och frågeställningarna har varit på vilket sätt dialogen sker mellan viktiga aktörer, konstruktör, slutanvändare, underhåll och beställare. Andra frågor har gällt kompetens och kompetensbehov hos aktörerna samt förutsättningar under design som tex. möjligheter och begränsningar att ta hänsyn till under konstruktion och vilka hänsyn som behöver utvecklas när det gäller den initiala fasen av design.