Bristande rutiner och stress bakom oplanerade händelser med strålning

Sammanlagt har 41 ärenden om så kallade oplanerade händelser med joniserande strålning på icke kärntekniska anläggningar kommit in till Strålsäkerhetsmyndigheten under 2021. De fördelas mellan olika typer av verksamhetsområden såsom industri, nuklearmedicin, strålbehandling, röntgen inom sjukvård och röntgen inom tandvård. Det visar en sammanställning för 2021.

21 olika tillståndshavare har rapporterat in mellan en och sju avvikelser:

– Majoriteten har verksamhet som kräver tillstånd men en verksamhetsutövare som inte behöver tillstånd utan enbart har anmälningspliktig verksamhet har också rapporterat in en avvikelse, berättar Anna Rundqvist, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Flera av de inrapporterade händelserna har skett på grund av bristande efterlevnad av rutiner. I flera fall har man som orsak angett att personalen upplevt stress. Även bristfälliga eller otydliga rutiner har angetts som orsak.

– Vi ser också att händelser inträffar efter till exempel en installation, reparation eller underhåll, säger Anna Rundqvist.

– Som exempel kan det inom vårdens nukleärmedicin handla om att patienter fått fel radiofarmaka. Inom röntgen kan det handla om att en patient blir fel exponerad efter att en mjukvaruuppgradering har genomförts, förklarar hon.

Syftet med Strålsäkerhetsmyndighetens hantering av händelserna är att olika ärenden ska hanteras likvärdigt. Sammanställningen används också för att sprida information och återkoppla till verksamheter för att göra dem medvetna om risker och utveckla en lärandeprocess.

Med joniserande strålning avses strålning som är så energirik att den kan rycka loss elektroner från de atomer som den träffar och förvandla dem till positivt laddade joner. Detta kan leda till skador på celler och vävnader i kroppen. Joniserande strålning i form av alfa-, beta-, gamma- och neutronstrålning uppkommer när radioaktiva ämnen sönderfaller.

Den som bedriver en verksamhet med joniserande strålning eller i en omgivning med joniserande strålning ska snarast lämna upplysningar till Strålsäkerhetsmyndigheten om händelser och förhållanden i verksamheten som har betydelse från strålskyddssynpunkt. Om det finns misstanke om att en dosgräns har överskridits ska verksamhetsutövaren omgående rapportera detta till myndigheten. Tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning ska också utreda inträffade händelser och upptäckta förhållanden som har betydelse för strålsäkerheten på ett systematiskt sätt.

Ytterligare information: Anna Rundqvist, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten via myndighetens presstjänst, tfn 08-799 40 20.