Hantering av torv- och trädbränsleaska

Du som är energiproducent och eldar torv eller trädbränsle kan få aska som är kontaminerad med radioaktiva ämnen. Det beror på att radioaktiva ämnen som finns i bränslet koncentreras vid förbränningen och blir kvar i askan.

Aska kan dels innehålla cesium-137 som främst kommer från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986, och dels radioaktiva ämnen som förekommer naturligt i vår omgivning.

Det är vanligt att aska från förbränningsanläggningar läggs på deponi eller används i olika anläggningsarbeten såsom vägbyggen. Det förekommer också att aska sprids på skogsmark för att återföra näringsämnen till marken.

Användning av askan kan därmed innebära att människor utsätts för strålning eller att radioaktivitet sprids i naturen. Därför är det viktigt att du känner till hur kontaminerad aska ska hanteras och följer Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.

Cesium-137

I samband med kärnkraftsolyckan i Tjernobyl år 1986 fick Sverige ett nedfall av cesium-137. En mindre andel av det cesium som finns i Sverige kommer från provsprängningar av kärnvapen som utfördes på 1960-talet.

Cesium-137 har en halveringstid på cirka 30 år och det är därför det fortfarande finns kvar i marken. Problemet är störst i södra och mellersta Norrland eftersom dessa delar fick mest nederbörd tiden efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl.

Både trädbränsle och torv kan innehålla cesium-137.

Träd och andra växter tar upp cesium från marken och lagrar det i sina grenar och årsskott. Därför är cesiumhalten högre i trädets tillväxtzoner såsom grenar och bark än i stammen.

Det översta lagret torv som exponerades för nedfall 1986 från Tjernobylolyckan kan vara kontaminerat. Cesiumhalten i energitorv beror därför på vilket lager av mossen som bryts.

Naturligt förekommande radioaktiva ämnen

Berggrunden i Sverige kan innehålla radioaktiva ämnen, t.ex. uran, torium och radium. Grundvatten lakar ur dessa naturligt förekommande radioaktiva ämnen och kan transportera dem till torvmarker.

Torv som innehåller naturligt förekommande radioaktiva ämnen finns därför i stort sett i hela landet. Halterna ökar ofta djupare ned i mossen, så även i detta fall beror energitorvens innehåll av radioaktiva ämnen på vilket lager av mossen som bryts.

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:3) om hantering av kontaminerad aska gäller:

  • förbränningsanläggningar för energiproduktion som producerar mer än 100 ton kontaminerad torv- och trädbränsleaska per år (torrsubstans), och
  • deponier eller anläggningsarbeten som hanterar kontaminerad aska från dessa förbränningsanläggningar.