Hantering av torv- och trädbränsleaska

Du som är energiproducent och eldar trädbränsle eller torv i förbränningsanläggning kan få aska som är kontaminerad med radioaktiva ämnen. När askan sedan hanteras på olika sätt kan människor utsättas för strålning. Stora mängder aska från förbränning kan läggas på deponi men även användas i olika anläggningsarbeten såsom vägbyggen och grundläggning för bostäder.

När trädbränsle och torv förbränns kan det skapas aska som är kontaminerad med radioaktiva ämnen. Det handlar dels om det radioaktiva ämnet cesium-137, dels om radioaktiva ämnen som förekommer naturligt i miljön. Att askan kan vara kontaminerad beror på att cesium-137 fortfarande finns kvar i marken efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. Radioaktiva ämnen förekommer även naturligt i miljön.

Det är viktigt att du som hanterar torv- och trädbränsleaska följer Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:3) om hantering av kontaminerad aska. Det gäller främst dig som

  • arbetar med energiproduktion och får mer än 100 ton torrsubstans aska per år från torv eller trädbränsle
  • hanterar askan på deponi eller i anläggningsarbete eller kommer i kontakt med torv- och trädbränsleaska på annat sätt.

Radioaktivitet från Tjernobyl

I samband med kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 fick Sverige nedfall av cesium-137, som har en halveringstid på cirka 30 år. Därför finns cesium fortfarande kvar i marken, och träd och andra växter tar upp cesium från marken och lagrar det i sina grenar och årsskott.

Det är främst rester från skogsavverkning och sågverk samt bark, som exponerades för nedfall från Tjernobyl och därför kan vara kontaminerade. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är problemet störst i södra och mellersta Norrland, eftersom dessa delar fick mest radioaktivt nedfall i samband med kärnkraftsolyckan i Tjernobyl.

Naturliga radioaktiva ämnen

Torv är, liksom träd, biobränsle. I vissa områden kan torv innehålla naturligt förekommande radioaktiva ämnen såsom uran eller torium. Dessa ämnen har urlakats från berggrunden och finns i grundvattnet. Torv som innehåller naturligt förekommande radioaktiva ämnen finns i stort sett i hela landet.

Torvleverantören kan ge besked om eventuell radioaktivitet i torven. Liksom trädaska kan torv i södra och mellersta Norrland dessutom innehålla cesium-137.

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter

Du som arbetar med torv- och trädbränsleaska ska följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:3) om hantering av kontaminerad aska med tillhörande ändringsföreskrifter SSMFS 2018:24.

Syftet med föreskrifterna är att minska strålning till allmänheten och begränsa spridning av kontaminerad aska. Föreskrifterna gäller främst

  • förbränningsanläggningar för energiproduktion som producerar mer än 100 ton kontaminerad torv- och trädbränsleaska per år (torrsubstans)
  • deponier eller anläggningsarbeten som hanterar kontaminerad aska från dessa förbränningsanläggningar.