Oskarshamns kärnkraftverk har fått tillstånd att slutförvara lågaktivt kärnavfall

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att ge OKG, som driver kärnkraftverket i Oskarshamn, tillstånd att uppföra ett nytt markförvar för mycket lågaktivt kärnavfall.

Det nya slutförvaret ska byggas i anslutning till två tidigare markförvar nära den kärntekniska verksamhet som bedrivs på Simpevarpshalvön norr om Oskarshamn. Myndigheten har också godkänt den miljökonsekvensbeskrivning som OKG har tagit fram. Mark- och miljödomstolen har redan tidigare utfärdat tillstånd till markförvaret enligt miljöbalken.

Det avfall som får deponeras i markförvaret klassas som mycket lågaktivt och härstammar till stor del från det avvecklingsarbete som pågår inte bara vid OKG, utan även vid Barsebäcks kärnkraftverk. Betydande delar av avfallet utgörs av betong. I markförvaret kommer det även att deponeras avfall från reaktorn Oskarshamn 3, som idag är i drift, samt avfall från Svensk Kärnbränslehanterings (SKB) mellanlager för använt kärnbränsle, Clab.

– Markförvaret är utformat på liknande sätt som en deponi för farligt avfall. Vi gör bedömningen att det uppfyller kraven för att kunna förvara den här typen av mycket lågaktivt avfall på ett strålsäkert sätt, säger Anders Wiebert utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Totalt rör det sig om 18 000 kubikmeter avfall. Deponeringen planeras pågå fram till år 2048; därefter ska markförvaret stå under strålskyddsmässig kontroll av OKG i ytterligare 30 år.

En skillnad jämfört med tidigare tillstånd för markförvar av avfall från kärntekniska anläggningar är att det inte längre är tillåtet att deponera cellulosahaltigt avfall som papper, tyg och trä som kan avfallsbehandlas genom förbränning.

 

Låga stråldoser från förvaret

Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat den radiologiska konsekvensanalys som OKG har lämnat in och gör bedömningen att den på ett acceptabelt sätt redovisat stråldoser från både sannolika och mindre sannolika händelser i framtiden.

– Myndigheten ställer sig bakom slutsatserna i analysen och bedömer att de stråldoser som kan uppkomma är låga, mindre än en hundradedel av den stråldos som kommer från den naturliga bakgrundsstrålningen, säger Anders Wiebert.

Ytterligare information: Anders Wiebert, utredare på enheten för tillståndsprövning av kärntekniska anläggningar, via myndighetens presstjänst, tfn 08-799 40 20.