Slutförvar för radioaktivt avfall och använt kärnbränsle

En av Strålsäkerhetsmyndighetens uppgifter är att granska de slutförvarsansökningar som Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) lämnar till myndigheten. Vi prövar ansökningarna mot kärntekniklagen och våra föreskrifter och yttrar oss i egenskap av beredande myndighet till regeringen som sedan fattar beslut.

2011 lämnade SKB in ansökningar om att få bygga en inkapslingsanläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle. Vi har avslutat vår beredning av ärendet. I vårt yttrande till regeringen den 23 januari 2018 tillstyrkte vi SKB:s ansökningar. Den 27 januari 2022 beslutade regeringen att bevilja SKB tillstånd enligt kärntekniklagen att uppföra, inneha och driva en anläggning för slutförvar av använt kärnbränsle.

2014 ansökte SKB om att få bygga ut det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). I vårt yttrande till regeringen den 22 oktober 2019 tillstyrkte vi SKB:s ansökan. Den 22 december 2021 beslutade regeringen att ge tillstånd enligt kärntekniklagen och tillåtlighet enligt miljöbalken till utbyggnad och fortsatt drift av SFR.

SKB planerar även för ett sista slutförvar, för att kunna omhänderta långlivat låg- och medelaktivt avfall. Strålsäkerhetsmyndigheten följer SKB:s arbete med detta inom ramen för myndighetens granskning av kärnkraftindustrins forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram (Fud-program).

Slutförvar för använt kärnbränsle

Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande

Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat SKB:s ansökningar mot kärntekniklagen och myndighetens föreskrifter. Den 23 januari 2018 lämnade vi vårt yttrande till regeringen, i vilket vi tillstyrkte SKB:s ansökningar om att få

  • bygga ett slutförvar i Forsmark, Östhammars kommun,
  • utöka det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamns kommun, samt
  • uppföra en inkapslingsanläggning i anslutning till Clab.

Parallellt med att vi har granskat SKB:s ansökningar mot kärntekniklagen så har Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt prövat SKB:s ansökningar enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten är remissinstans till Mark- och miljödomstolen och under hösten 2017 deltog flera av myndighetens strålsäkerhetsexperter i domstolens huvudförhandlingar om SKB:s ansökan.

Mark- och miljödomstolen lämnade sitt yttrande till regeringen samma dag som vi, den 23 januari 2018. Domstolen bedömde i sitt yttrande att verksamheten är tillåtlig om SKB redovisar ytterligare underlag avseende kopparkapselns långsiktiga beständighet.

Processen efter vårt yttrande

I juni 2018 beredde regeringen SKB tillfälle att komplettera miljöbalksärendet i enlighet med Mark- och miljödomstolens rekommendationer. Regeringen gav samtidigt SKB tillfälle att yttra sig avseende ansökningarna enligt kärntekniklagen. I mars 2019 inkom SKB med en kompletterande redovisning till regeringen. Regeringen skickade därefter SKB:s kompletteringar på remiss, till bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten.

Den 30 september 2019 konstaterade vi i vårt remissyttrande till regeringen att SKB:s kompletteringar stärker myndighetens tidigare ställningstagande att SKB har förutsättningar att uppfylla samtliga av våra, i detta ärende relevanta, föreskriftskrav.

SKB:s ansökningar innefattar att få:

  • uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun,
  • utöka det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamns kommun, samt
  • uppföra en inkapslingsanläggning i anslutning till Clab.

Den 20 juni 2021 önskade regeringen inhämta remissynpunkter på förfarandet att från ansökningarna bryta ut den del som avser en utökning av tillåten lagringskapacitet vid det centrala mellanlagret Clab. Vi konstaterar i vårt remissyttrande den 8 juli 2021 att vi inte ser några legala hinder för en sådan utbrytning, men pekar samtidigt på utmaningar beträffande samhällelig acceptans om inte beslut om ansökningarna som helhet hålls samman.

Regeringen beslutade den 26 augusti 2021 att dela upp hanteringen av SKB:s ansökningar och ge tillstånd till utökning av lagringskapacitet vid det centrala mellanlagret Clab.

Den 23 september 2021 skickade regeringen en remiss till bland andra Strålsäkerhetsmyndigheten. Syftet var att inhämta synpunkter på dels två nyligen genomförda studier som avser kopparkapselns konstruktionsmaterial, koppar och segjärn, dels de etapper av det så kallade LOT-försöket som SKB avslutade 2019. LOT-försöket (LOT; Long term test of buffer material) är en serie långtidsförsök som utförs av SKB i Äspölaboratoriet utanför Oskarshamn med syftet att utvärdera den initiala utvecklingen av bentonitlera, och i viss utsträckning även koppar.

Regeringen önskade få myndighetens bedömningar på huruvida resultaten i de båda forskningsstudierna har någon betydelse för regeringens beslut rörande SKB:s tillståndsansökan, och ifall det finns ytterligare information från LOT-etapperna S2 och A3 som behöver redovisas.

Strålsäkerhetsmyndigheten svarade på remissen den 15 oktober 2021. Vi bedömde att de båda forskningsstudierna i grunden avser aspekter kring kopparkapselns skyddsförmåga som har beaktats och som tidigare har granskats av myndigheten, och att studierna inte påverkar vår bedömning att SKB:s slutförvarskoncept har förutsättningar att uppfylla våra föreskriftskrav. Baserat på myndighetens granskning av SKB:s kvalitetsarbete i samband med, och resultat från, de avslutade LOT-etapperna bedömdes inga skäl föreligga för ytterligare redovisning rörande LOT-försöken.

Strålsäkerhetsmyndigheten konstaterade att de senast erhållna resultaten är i linje med den information som varit känt sedan tidigare faser av LOT, vilken beaktades och bedömdes inom ramen för myndighetens beredning av SKB:s tillståndsansökan, såväl som med den konventionella vetenskapliga förståelsen för kopparkorrosionsprocesser.

Regeringen har beviljat tillstånd till slutförvaret för använt kärnbränsle

Den 27 januari 2022 beslutade regeringen att bevilja SKB tillstånd enligt kärntekniklagen att uppföra, inneha och driva en anläggning för slutförvar av använt kärnbränsle. Beslutet innehåller villkor om att Strålsäkerhetsmyndigheten ska göra en fortsatt stegvis prövning av anläggningen. Regeringen har även beslutat om tillåtlighet enligt miljöbalken. Det ärendet överlämnas av regeringen till Mark- och miljödomstolen som ska utfärda tillstånd och föreskriva villkor för verksamheten enligt miljöbalken.

Regeringens beslut om slutförvaret för använt kärnbränsle

Utbyggnad av befintligt slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR)

2014 lämnade SKB in en ansökan om utbyggnad och fortsatt drift av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR).

Som remissinstans till Mark- och miljödomstolen har vi granskat ansökan om utbyggnad av SFR enligt miljöbalken. Den 17 januari 2019 lämnade vi vårt yttrande till domstolen i vilket vi tillstyrkte SKB:s ansökan enligt miljöbalken.

Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat SKB:s ansökningar mot kärntekniklagen. Den 22 oktober 2019 lämnade vi vårt yttrande till regeringen, i vilket vi tillstyrkte SKB:s ansökan.

Mark- och miljödomstolen lämnade sitt yttrande till regeringen den 13 november 2019, i vilket de bedömde att verksamheten kan anses tillåtlig.

Regeringens beslut om utbyggnad av SFR

Regeringen beslutade den 22 december 2021 att ge tillstånd enligt kärntekniklagen och tillåtlighet enligt miljöbalken till utbyggnad och fortsatt drift av SFR.

Tillståndet enligt kärntekniklagen innehåller villkor om en stegvis process för uppförande och provdrift av utbyggnaden samt rutinmässig drift av den integrerade anläggningen. Detta innebär att SKB inför varje steg måste lämna in en säkerhetsredovisning som ska granskas och godkännas av Strålsäkerhetsmyndigheten innan steget får påbörjas.

I prövningen enligt miljöbalken återgår ärendet till Mark- och miljödomstolen, i vilken förhandlingar om tillståndsvillkor enligt miljöbalken ska genomföras.