Slutförvar för radioaktivt avfall och använt kärnbränsle

En av Strålsäkerhetsmyndighetens uppgifter är att granska de slutförvarsansökningar som Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) lämnar till myndigheten och pröva ansökningarna mot kärntekniklagen. 2011 lämnade SKB in ansökningar om att få bygga en inkapslingsanläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle. Strålsäkerhetsmyndigheten har avslutat sin granskning och tillstyrker i sitt yttrande till regeringen den 23 januari 2018 SKB:s ansökningar.

Vi lämnade vårt yttrande till regeringen den 23 januari 2018, i vilket vi tillstyrker SKB:s ansökningar om att få bygga ett slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun och en inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun.

Parallellt med att vi har granskat SKB:s ansökningar mot kärntekniklagen så har Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt prövat SKB:s ansökningar mot miljöbalken.

Strålsäkerhetsmyndigheten är remissinstans till domstolen och deltog som expertmyndighet för strålsäkerhet under domstolsförhandlingarna hösten 2017. Mark- och miljödomstolen lämnade också sitt yttrande till regeringen den 23 januari 2018.

När yttrandena från Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen inkommit till regeringen fattar regeringen beslut om tillstånd enligt kärntekniklagen respektive tillåtlighet enligt miljöbalken.

Regeringen kommer att fråga Östhammars kommun hur kommunen ställer sig till SKB:s förslag om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Regeringen kommer även att tillfråga Oskarshamns kommun, där SKB vill bygga en inkapslingsanläggning.

2014 lämnade SKB även in en ansökan om utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av ansökan enligt kärntekniklagen pågår och planeras vara färdig under 2019.

Som remissinstans till mark- och miljödomstolen har Strålsäkerhetsmyndigheten granskat ansökan enligt miljöbalken. Den 17 januari lämnade vi vårt yttrande till mark- och miljödomstolen i vilket vi tillstyrker SKB:s ansökan.

Ansökningen om utbyggnad av SFR genomgår samma process som slutförvarsansökningarna, där regeringen, efter inkomna yttranden från Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen, fattar beslut om tillstånd respektive tillåtlighet ska medges eller inte.

Internationellt samarbete kring slutförvarsfrågor

Strålsäkerhetsmyndigheten deltar i internationellt samarbete och forskning kring slutförvarsfrågor, bland annat inom EU och OECD:s kärnenergibyrå, Nuclear Energy Agency (NEA).

Strålsäkerhetsmyndigheten bedriver dessutom forsknings- och utvecklingsarbete tillsammans med myndigheter i andra länder. Däribland STUK, som är Strålsäkerhetsmyndighetens motsvarighet i Finland.