Slutförvar för radioaktivt avfall och använt kärnbränsle

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar de ansökningar som Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har lämnat till myndigheten, dels om att bygga en inkapslingsanläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle, dels om utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR).

Vi planerar att vara klara med våra granskningar under 2017. Då lämnar vi våra yttranden till regeringen.

Regeringen fattar beslut

När vår granskning är färdig lämnar vi ett yttrande till regeringen där vi föreslår antingen att regeringen ger SKB tillstånd, eller att ansökningarna avslås.

Mark- och miljödomstolen prövar SKB:s ansökan för slutförvarssystemet mot miljöbalken.  Strålsäkerhetsmyndigheten är remissinstans till domstolen och deltar som expeert i domstolsförhandlingarna. När domstolen är klar med sin prövning lämnar den ett eget yttrande till regeringen. Därefter fattar regeringen beslut.

Regeringen kommer att fråga Östhammars kommun hur kommunen ställer sig till SKB:s förslag om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Även Oskarshamns kommun, där SKB vill bygga en inkapslingsanläggning, kommer att tillfrågas.

Internationellt samarbete kring slutförvarsfrågor

Strålsäkerhetsmyndigheten deltar i internationellt samarbete och forskning kring slutförvarsfrågor, bland annat inom EU och OECD:s kärnenergibyrå, Nuclear Energy Agency (NEA).

Strålsäkerhetsmyndigheten bedriver dessutom forsknings- och utvecklingsarbete tillsammans med myndigheter i andra länder. Däribland STUK, som är Strålsäkerhetsmyndighetens motsvarighet i Finland.