Slutförvar för radioaktivt avfall och använt kärnbränsle

En av Strålsäkerhetsmyndighetens uppgifter är att granska de slutförvarsansökningar som Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) lämnar till myndigheten och att pröva ansökningarna mot kärntekniklagen samt myndighetens föreskrifter.

2011 lämnade SKB in ansökningar om att få bygga en inkapslingsanläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle. Vi har avslutat vår beredning av ärendet. I vårt yttrande till regeringen den 23 januari 2018 tillstyrker vi SKB:s ansökningar.

Sedan 2014 har vi även granskat SKB:s ansökan om utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). I vårt yttrande till regeringen den 22 oktober 2019 tillstyrker vi SKB:s ansökan.

Det är regeringen som fattar beslut om tillstånd ska beviljas eller inte.

Slutförvar för använt kärnbränsle

Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat SKB:s ansökningar mot kärntekniklagen och myndighetens föreskrifter. Den 23 januari 2018 lämnade vi vårt yttrande till regeringen, i vilket vi tillstyrker SKB:s ansökningar om att få bygga ett slutförvar i Forsmark, Östhammars kommun, utöka det centrala mellanlagret Clab i Oskarshamns kommun, samt uppföra en inkapslingsanläggning i anslutning till Clab.

Parallellt med att vi har granskat SKB:s ansökningar mot kärntekniklagen så har Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt prövat SKB:s ansökningar mot miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten är remissinstans till mark- och miljödomstolen och under hösten 2017 deltog flera av myndighetens strålsäkerhetsexperter i domstolens huvudförhandlingar om SKB:s ansökan.

Mark- och miljödomstolen lämnade sitt yttrande till regeringen samma dag som vi, det vill säga den 23 januari 2018. I vårt yttrande tillstyrker vi att SKB ges tillstånd och att verksamheten ses som tillåtlig. Mark- och miljödomstolen bedömer i sitt yttrande att verksamheten är tillåtlig om ytterligare underlag avseende kopparkapselns långsiktiga beständighet redovisas.

I juni 2018 beredde regeringen SKB tillfälle att komplettera miljöbalksärendet i enlighet med mark- och miljödomstolens rekommendationer. Regeringen gav samtidigt SKB tillfälle att yttra sig avseende ansökningarna enligt kärntekniklagen. SKB inkom i mars 2019 med en kompletterande redovisning till regeringen. Regeringen har därefter skickat dessa kompletteringar på remiss, till bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten.

Den 30 september 2019 konstaterar vi i vårt remissyttrande till regeringen att SKB:s kompletteringar stärker myndighetens tidigare ställningstagande att SKB har förutsättningar att uppfylla samtliga av Strålsäkerhetsmyndighetens, för ärendet relevanta, krav i våra föreskrifter.

Den 20 juni 2021 önskade regeringen inhämta remissynpunkter på förfarandet att från ansökningarna om ett sammanhängande system bryta ut den del som avser en utökning av det centrala mellanlagret Clab. Strålsäkerhetsmyndigheten konstaterar i vårt remissyttrande daterat den 8 juli 2021 att vi inte ser några legala hinder för en sådan utbrytning men pekar samtidigt på utmaningar beträffande samhällelig acceptans om inte beslut om ansökningarna som helhet hålls samman.

Regeringen beslutade den 26 augusti 2021 att dela upp hanteringen av SKB:s ansökningar och ge tillstånd till utökning av mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab. I samband med beslutet meddelade regeringen att prövningen av slutförvarsanläggningen kommer att hanteras skyndsamt.

Det är regeringen som fattar beslut om tillstånd enligt kärntekniklagen respektive tillåtlighet enligt miljöbalken ska medges eller inte.

Utbyggnad av befintligt slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR)

2014 lämnade SKB även in en ansökan om utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR).

Som remissinstans till mark- och miljödomstolen har vi granskat ansökan om utbyggnad av SFR enligt miljöbalken. Den 17 januari 2019 lämnade vi vårt yttrande till domstolen i vilket vi tillstyrker SKB:s ansökan.

Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat SKB:s ansökningar mot kärntekniklagen och myndighetens föreskrifter. Den 22 oktober 2019 lämnade vi vårt yttrande till regeringen, i vilket vi tillstyrker SKB:s ansökan.

Mark- och miljödomstolen lämnade sitt yttrande till regeringen den 13 november 2019 i vilket de tillstyrker ansökan.

Det är regeringen som, efter inkomna yttranden från Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen, fattar beslut om tillstånd respektive tillåtlighet ska medges eller inte.

Internationellt samarbete kring slutförvarsfrågor

Strålsäkerhetsmyndigheten deltar i internationellt samarbete och forskning kring slutförvarsfrågor, bland annat inom EU, FN:s internationella atomenergiorgan, IAEA (International Atomic Energy Agency), och OECD:s kärnenergibyrå, NEA (Nuclear Energy Agency).

Strålsäkerhetsmyndigheten bedriver dessutom forsknings- och utvecklingsarbete tillsammans med myndigheter i andra länder, däribland STUK, som är Strålsäkerhetsmyndighetens motsvarighet i Finland.