Miljöövervakning

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat miljö­över­vaknings­program för elektro­magnetiska fält och radio­aktiva ämnen. Programmet består av ett antal delprogram, som radio­frekventa fält i om­givningen och radio­nuklider på partiklar i luft.

Genom att följa och beskriva tillstånd och förändringar i miljön är miljö­­över­vakningen ett viktigt stöd för hälso- och miljö­vårds­arbetet inom strålnings­­området. Data från miljö­över­vakningen utgör ett underlag för såväl nationell och inter­nationell rapportering, som för information till all­män­­heten. Datan ligger också till grund för Strål­­säker­hets­­myndig­­hetens rapportering av indikatorer till den nationella miljö­­måls­upp­följningen av miljö­­kvalitetsmålet Säker strålmiljö.