Friklassning av material, byggnader och områden

Material, byggnader och områden som har, eller kan ha, förorenats med radioaktiva ämnen i en verksamhet med joniserande strålning ska antingen hanteras som radioaktivt avfall eller friklassas.

Friklassning innebär att de regler som följer av strålskyddslagen (2018:396) inte behöver tillämpas, eftersom riskerna med den radioaktiva föroreningen är så små att de kan betraktas som försumbara. Kraven för friklassning framgår av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:3) om undantag från strålskyddslagen och om friklassning av material, byggnader och områden.

Strålsäkerhetsmyndighetens krav för friklassning

Strålsäkerhetsmyndigheten ställer krav på att verksamhetsutövaren mäter och dokumenterar att den radioaktiva föroreningen ligger under gränsvärdena för friklassning. Dessa gränsvärden är satta så att stråldoserna inte ska överstiga en procent av den naturliga bakgrundsstrålningen. Radioaktiva föroreningar ska avlägsnas om det kan göras med enkla medel.

Material får friklassas direkt av verksamhetsutövaren. Friklassningsprocessen övervakas av Strålsäkerhetsmyndigheten genom tillsyn på plats samt granskning av verksamhetsutövarnas styrande dokument och årliga rapporter.

Byggnader och områden ska friklassas om en verksamhet med joniserande strålning avvecklas eller flyttas. Beslut om friklassning tas av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Material, byggnader och områden som inte kan ha förorenats med radioaktiva ämnen behöver inte friklassas.

Ansökan om friklassning

Verksamhetsutövaren ansöker om friklassning hos Strålsäkerhetsmyndigheten, som granskar ansökan och fattar beslut. Myndigheten gör i de flesta fall egna mätningar på plats för att kontrollera underlaget till ansökan. Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:3) anger vad ansökan om friklassning ska innehålla. Ansökan ska skickas till Strålsäkerhetsmyndighetens registratur.

Friklassning av NORM

För material som innehåller naturligt förekommande radioaktiva ämnen (NORM) gäller särskilda regler för friklassning. Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:4) om naturligt förekommande radioaktivt material och byggnadsmaterial anger kraven för NORM.

Anmälan av verksamheter med NORM

Verksamheter som hanterar NORM med en aktivitetskoncentration som överskrider 1 kBq/kg torrsubstans per nuklid i uran- eller toriumserierna eller överskrider 10 kBq/kg torrsubstans för kalium-40 ska anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Anmälningsplikten gäller i enlighet med 7 § SSMFS 2018:4.

Bakgrundsstrålning

Bakgrundsstrålning är den strålning som ständigt finns på en viss plats.

I fråga om joniserande strålning utgörs bakgrundsstrålningen huvudsakligen av kosmisk strålning, strålning från marken och från radon i luften. Även den egna kroppen avger ständig strålning.

Den naturliga bakgrundsstrålningen från kosmisk strålning och radioaktiva ämnen i vår omgivning och i kroppen ger i Sverige en årlig stråldos på cirka en millisievert (mSv). Stråldosen från radon är inte medräknad eftersom det finns stora variationer.