Forsmarks kärnkraftverk

Vid Forsmarks kärnkraftverk, som ligger i Östhammars kommun, finns tre reaktorer. Här finns också ett slutförvar för låg- och medelaktivt avfall (SFR). Det är även här som Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har ansökt om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Forsmarks kärnkraftverk ligger utanför orten Forsmark i Östhammars kommun i Uppland. Kärnkraftverket ägs av Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) där statliga Vattenfall AB är huvudägare, Mellansvensk kraftgrupp äger runt en fjärdedel och Sydkraft nuclear power AB äger cirka en tiondel.

Forsmarks reaktorer

Den totala installerade elektriska nettoeffekten vid Forsmark är 3 140 megawatt (MW). Vid kärnkraftverket finns tre reaktorer.

Forsmark 1

  • Började drivas 1980
  • Kokvattenreaktor
  • Termisk effekt 2 928 MW (tillstånd för provdrift 3075 MW)

Forsmark 2

  • Började drivas 1981
  • Kokvattenreaktor
  • Termisk effekt 3 253 MW

Forsmark 3

  • Började drivas 1985
  • Kokvattenreaktor
  • Termisk effekt 3 300 MW

Termisk effekt

Termisk effekt (eller värmeeffekt) är den mängd värme som produceras i en kärnreaktor under en viss tidsperiod. Verkningsgraden vid en kärnreaktor är cirka 35 procent, vilket innebär att den termiska effekten måste vara ungefär tre gånger så hög som den önskade elektriska effekten.

MW = megawatt (1 000 kilowatt) 1 megawattimme (MWh) = 1 000 kilowattimmar (kWh)

Exempel: En reaktor med en värmeeffekt på 2 000 MW omvandlas i turbingeneratorn till en eleffekt på cirka 700 MW. Efter en timmes drift har 700 megawattimmar (MWh) elektricitet producerats.

Den högsta termiska effekt som får tas ut från en reaktor anges i regeringens tillstånd. För att få höja den termiska effekten i en reaktor måste tillståndshavaren därför ansöka om tillstånd hos regeringen. 

Slutförvar för låg- och medelaktivt avfall

Sedan 1988 finns även ett Slutförvar för låg- och medelaktivt avfall (SFR) vid Forsmark. SFR ägs och drivs av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), ett företag som kärnkraftsbolagen äger gemensamt. Precis som vid övriga kärnkraftsanläggningar i Sverige finns det vid Forsmark ett markförvar för lågaktivt avfall.

Slutförvar för använt kärnbränsle

Den 27 januari 2022 beslutade regeringen att bevilja Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) tillstånd enligt kärntekniklagen att uppföra, inneha och driva en anläggning för slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark. Regeringen har även beslutat om tillåtlighet enligt miljöbalken.

Mer information