Tips för bra UV-skyddade förskole- och skolgårdar

Att redan i ett tidigt skede i byggprocessen planera för goda sol- och skuggförhållanden i gårdsmiljön på förskolor och skolor är i regel ekonomiskt fördelaktigt och ger ofta en bättre utomhusmiljö än i de fall man behöver komplettera med olika lösningar i ett senare skede.

Inför planering

 • Boverkets rekommendation gällande kvadratmeteryta per barn anger den yta som behövs för att skapa ändamålsenliga gårdar, där hänsyn tagits till slitage av mark och vegetation.
 • UV-skydd är en viktig planeringsfaktor i kommunala styrdokument.
 • Slagskugga från byggnad ger ett dåligt mikroklimat och fungerar därför inte som ensam lösning av UV-problematiken.
 • Befintlig vegetation är oftast mycket värdefull och bör vara styrande, då den ökar lekvärdet och ger ekosystemtjänster.

Inför utformning och gestaltning

 • Befintlig högre vegetation bör sparas så långt möjligt. Skugga från uppvuxna träd och buskar ger värdefullt UV-skydd och tar lång tid att ersätta med nyplantering.
 • Rejäla vegetationsytor med artval utifrån lekvärde och slitagetålighet ger högt lekvärde och en svalare lekmiljö varma dagar. Har barn tillgång till skuggande vegetation söker de sig själva dit när solen är för stark.
 • Både soliga och skuggiga platser behövs, men placera gärna aktivitetsytor som uppmuntrar till stillasittande i lövskugga.
 • Utforma gärna skuggande konstruktioner med multifunktionalitet. Uteklassrum, bra hängställe och plats att ladda smarta telefoner är några idéer på användbara funktioner som kan kombineras med exempelvis en pergolakonstruktion.
 • Tänk långsiktigt och låt vegetation ersätta byggda skuggande konstruktioner på sikt.
Lek bland klippor och träd Lena Jungmark

Inför underhåll och skötsel

 • UV-skydd bör ingå i de styrdokument som reglerar skötsel och underhåll.
 • För att skapa budgetutrymme för UV-skydd är det viktigt med långsiktig planering och stöd i styrdokument.
 • Skugginventering av utemiljön i fastighetsbeståndet ger överblick och framförhållning.
 • Minskade beskärningsintervall eller föryngringsbeskärning i flera steg kan påverka tillgången till skugga på ett positivt sätt.
 • Samverkan med den pedagogiska verksamheten ger ofta värdefull input om den enskilda gårdens behov och möjligheter.
 • Tydlighet och kommunikation om investeringsplaner och handhavande av solsegel är viktigt för den pedagogiska verksamheten.
Lek bland lövträd Lena Jungmark

Inför uppföljning och tillsyn

 • Tillsyn underlättas av fastställda bedömningsgrunder och checklista.
 • Inspektioner och tillsyn bör planeras till sommarmånaderna och utföras när solen är som starkast, mitt på dagen klockan 11-15 sommartid.
 • Sky View Factor (SKF) kan med fördel användas för att bedöma UV-strålning i utemiljö. SKF innebär att om man fotograferar himlen med ett fisheyobjektiv, vid populära lekställen, så ska hälften av himlen vara skymd av växtlighet. Fotografiet bör tas i barnens höjd cirka 1 meter upp från marken.
 • Vid tillsyn bör gårdens fysiska utformning klara behovet av skugga. Verksamhetens rutiner för att undvika skadliga mängder UV-strålning bör ses som ett komplement.