Hur kan jag sänka radonhalten inomhus?

Radon orsakat av byggnadsmaterialet: Om det är byggnadsmaterialet som avger radon kan du öka luftväxlingen och på så sätt sänka radonhalten. I enklare fall räcker det ofta att installera ett frånluftssystem med fläkt.

Radon orsakat av marken: Om radonet kommer från marken kan du täta sprickor och otätheter i husets grundkonstruktion. Ofta ger inte tätning tillräcklig effekt. Då kan du med hjälp av en radonsug, radonbrunn eller smalrör skapa ett undertryck under huset så att jordluften inte sugs in. Kanske behöver du ta hjälp av någon tekniskt kunnig person för att avgöra vilken metod som är lämpligast.

Radon orsakat av hushållsvattnet: När radonhaltigt vatten används i hushållet avgår radon till inomhusluften. En grov tumregel är att om radonhalten i vattnet är 1000 Becquerel per liter ger det ett tillskott på 100 Becquerel per kubikmeter till inomhusluften. Har du radonhalter över 1000 Becquerel per liter i din privata brunn i ett hus där du bor permanent bör du vidta åtgärder för att sänka halten. Oftast räcker det att vattnet luftas kraftigt med en radonavskiljare.

Läs mer om åtgärder mot radon: Åtgärder mot radon

Lila bild på kalender som i vit text visar datum för när radon ska mätas, 1 oktober till 30 april

Dags att mäta radon!

Radon ökar risken för lungcancer och enda sättet att upptäcka radon är att mäta. En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen.

Illustration av stadsmiljö med byggnader och arbetsplatser.

Mät och beräkna radon på arbetsplatser

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram en ny metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser. Metodbeskrivningen förbättrar möjligheterna att bestämma radonhalten på ett noggrant sätt. Vi har också tagit fram en Excel-fil som stöd för arbetsgivare som ska beräkna arbetstagares årliga radonexponering.