Myndighetens uppdrag inom transport av radioaktiva ämnen

Den som exempelvis ska transportera kärnämnen eller kärnavfall ska alltid ansöka om tillstånd hos Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheten ställer krav på transporter av radioaktiva ämnen och utövar tillsyn över dessa. Vi granskar ansökningar, redovisningar och säkerhetsrapporter, utfärdar tillstånd och godkännanden samt gör inspektioner.

Genom Sverige transporteras varje år kollin som innehåller radioaktiva ämnen. Kollit, det vill säga förpackningen med det radioaktiva innehållet, ska förhindra att det radioaktiva ämnet kommer ut. På så sätt kan skador på människor och miljö förhindras. De flesta transporterna sker på väg, men det förekommer även transporter i luften och till sjöss. Ett fåtal transporter sker på järnväg.

Det finns en dubbel reglering på när det gäller transporter av radioaktiva ämnen. Förutom tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen ska också alla krav enligt lagen om transport av farligt gods vara uppfyllda. De senare kraven finns i föreskrifter för till exempel vägtransport (ADR-S) och sjötransport (IMDG-koden).

Tillstånd för transport av radioaktiva ämnen

Vid transporter av kärnämne (kärnbränsle) kan det finnas förhöjd risk för stöld. För att få transportera kärnavfall, använt och oanvänt kärnbränsle samt råvaror och halvfabrikat för kärnbränsle i Sverige krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Tillstånd kan också krävas för transport av annat radioaktivt material.

  • För att en transport ska få ske krävs även att transportbehållaren (förpackningen) är godkänd för det tänkta innehållet. Det finns internationellt överenskomna regler för vad olika typer av kollin får innehålla. Avgörande är att behållaren och begränsningar på innehållets mängd samt kemiska- och fysikaliska form, enligt kollikraven, skyddar omgivningen från det radioaktiva innehållet.

  • Transportbehållare för fissilt material, det vill säga  innehåller ämnen som under vissa förutsättningar kan framkalla en självunderhållande kärnreaktion, ska vara godkända av Strålsäkerhetsmyndigheten.

  • Även kollin för annat radioaktivt material kan kräva myndighetens godkännande.

För införsel till, utförsel från eller transitering genom Sverige av radioaktivt material krävs ibland tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Tillståndskravet beror på vilken typ av material det gäller.

Internationellt transportregelverk

Strålsäkerhetsmyndigheten medverkar i det internationella atomenergiorganets (IAEA) arbete för att påverka utformningen av de internationella transportbestämmelserna för radioaktivt material. Dessa inarbetas sedan i svensk lagstiftning efter att ha passerat FN-kommittéer och andra organ.

De internationella transportbestämmelserna innehåller, förutom krav på själva behållaren, en mängd administrativa krav och kompetenskrav. Bland annat måste avsändaren se till att behållaren endast innehåller det material som den är godkänd för och att transportdokumenten är korrekta. Alla som är inblandade i transporter av radioaktivt material ska ha genomgått relevant utbildning.

Strålsäkerhetsmyndigheten medverkar även i olika arbetsgrupper för att stärka säkerheten vid transporter av radioaktivt material, exempelvis:

  • IAEA:s Transport Safety Standards Committee (TRANSSC)
  • European Association of Competent Authorities (EACA)