Elektromagnetiska fält

Det övergripande målet för miljöövervakningsprogrammet för området elektromagnetiska fält är att ha en god överblick över den aktuella exponeringen av människor och växt- och djurlivet i Sverige, samt hur exponeringen utvecklas över tid.

I dagsläget finns två områden där skadliga hälsoeffekter av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält inte kan uteslutas med tillfredställande säkerhet. Det handlar om exponering för 50 Hz magnetfält från kraftledningar nära hemmet och från radiofrekventa elektromagnetiska fält från den egna mobiltelefonen.

Strålsäkerhetsmyndighetens miljöövervakning inom elektromagnetiska fält omfattar ett program för att följa utvecklingen av exponeringen för radiofrekventa fält i olika utomhus- och inomhusmiljöer. Dessutom undersöker myndigheten exponering från olika hushållsapparater och exponering på allmänna transportmedel.

Aktuella delprogram för elektromagnetiska fält

  • Radiofrekventa fält i omgivningen
  • Magnetfält i bostäder (kartering)

Andra typer av undersökningar

  • Exponering från hushållsapparater
  • Exponering på allmänna transportmedel