Trådlösa datornätverk och wifi

Ett trådlös datornätverk använder sig av radiovågor för att koppla upp datorer eller surfplattor mot internet. Wifi, eller wi-fi, är en teknik för trådlösa nätverk. Strål­säkerhets­myndig­hetens bedömning är att det inte finns några hälso­risker med att exponeras för radiovågor från trådlösa datornätverk.

Med trådlös teknik kan du koppla upp din dator eller surfplatta utan fast internetuppkoppling. Detta kan du göra direkt via mobilt bredband eller via ett trådlöst datornätverk. Ett mobilt bredband använder samma teknik som en mobiltelefon. Ett lokalt trådlöst datornätverk kommunicerar med internet via en router.

Datorn och routern sänder radiovågor för att kommunicera med varandra. Radiovågorna har ungefär samma styrka som mobiltelefoner. Normalt exponeras du för betydligt lägre nivåer av radiovågor från en trådlöst uppkopplad dator. Det beror främst på att avståndet mellan sändaren och kroppen vanligtvis är större.

Strålsäkerhetsmyndigheten anser inte att det finns några strålskyddsskäl för att avstå från att använda trådlösa datornätverk.

Datornätverkens radiovågor 

Radiovågors styrka minskar mycket snabbt med avståndet till sändaren. Till skillnad från en mobiltelefon hålls inte sändaren direkt mot huvudet. Därför är det endast en liten del av radiovågornas energi som når användarens huvud.

Huvudet exponeras normalt för mindre än en hundradel, ofta mindre än en tusendel, jämfört med den exponering för radiovågor som en mobiltelefon kan ge.

En dator och router sänder radiovågor främst då information skickas. Mycket information kan skickas på kort tid, så datorn sänder endast radiovågor under en liten del av din surftid.

När routern är i standby-läge sänder den bara radiovågor för att berätta för datorer i närheten att nätverket är tillgängligt.

Lägre exponering än väntat

Den standardiserade maxstyrkan är ett mått på hur mycket effekt som ett trådlöst datornätverk som högst får alstra. Trådlösa datornnätverk har en standardstyrka som är 0,1 watt för radiovågor med frekvensen 2,45 GHz och 0,2 watt för frekvensen 5 GHz.

Trådlösa datornätverk alstrar en effekt som är betydligt lägre än den tillåtna maxstyrkan. Det visar mätningar från den brittiska myndigheten Public Health England.

Inga strålskyddsskäl att avstå tekniken

Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor i skolmiljö där trådlösa datornätverk används. Mätningarna visar att exponeringen är mycket låg. Den är lägre än en hundratusendel av vad som krävs för att kunna orsaka en säkerställd hälsopåverkan.

Det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med att exponeras för radiovågor från trådlösa datornätverk. Därför finns det inga strålskyddsskäl för att undvika att installera eller använda sådana, vare sig på skolor eller i hemmiljö.

Världshälsoorganisationen (WHO) och EU:s vetenskapliga kommitté (SCHEER) delar den här uppfattningen. Även strålsäkerhetsmyndigheter i andra länder, som har egna expertråd, har dragit liknande slutsatser.