Tillstånd och registrering av HASS

För att använda HASS krävs särskilt tillstånd. Du måste dessutom föra register över HASS och årligen redovisa ditt register till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Tillståndsansökan för HASS

Ansökan om tillstånd att använda en HASS ska innehålla följande:

 1. Uppgift om radionuklid och dess aktivitet.
 2. Uppgift om vad strålkällan ska användas till.
 3. Uppgift om vem som är tillverkare eller leverantör.
 4. En dokumentation som visar att strålkällan uppfyller säkerhets- och strålskyddskrav för specifik användning enligt Svensk standard SS-ISO 2919, utgåva 2, 1999 "Kärnenergi – Slutna radioaktiva strålkällor – Allmänna krav och klassificering" eller erbjuder motsvarande säkerhet.
 5. Fotografier eller ritningar av strålkällan och dess tillhörande utrustning av vilka strålkällans och utrustningens utseende framgår (sådana fotografier tillhandahålls av tillverkaren och tillståndshavaren är skyldig att se till att fotografierna förvaras på lämpligt sätt och skickas med strålkällan vid försäljning eller annan överlåtelse).
 6. Beskrivning av strålskyddsorganisationen.
 7. Uppgift om personalens kompetens och om personalen är informerad om säkra arbetsformer med strålkällan.
 8. Rutiner för strålkällans handhavande
 9. Rutiner för kontroll av strålkällan och kontroll och underhåll av strålkällans behållare och övrig tillhörande utrustning.
 10. Rutiner för att hantera och rapportera oplanerade händelser av betydelse från strålskyddssynpunkt.

Utöver uppgifterna ovan ska du också redovisa följande när du planerar att skaffa en HASS:

 • Hur strålkällan ska användas, till exempel nivåmätning av pappersmassa, tjockleksmätning av stålplåt eller radiografering.
 • Hur strålkällan ska hanteras.
 • Hur säkerheten kring strålkällan ska upprätthållas. Här ska du beskriva rutiner och åtgärder för att förhindra att obehöriga personer får tillgång till strålkällan samt hur skador på strålkällan genom yttre påverkan eller brand ska undvikas. Rutiner för begränsning av strålkällans tillgänglighet ska dokumenteras i en instruktion. Rutinerna ska finnas i ledningssystemet.
 • Hur strålkällan, dess behållare och övrig utrustning ska kontrolleras och underhållas.
 • Hur företagets strålskyddsorganisation är uppbyggd. Här redovisar du hur arbetsuppgifter och ansvar gällande strålsäkerhet är delegerade till strålskyddsexpert, kontaktperson och övriga befattningshavare.
 • Personalens strålskyddskompetens.
 • Hur oplanerade händelser ska hanteras och rapporteras.

Slutligen måste du även visa att

 • du har ett avtal med Cyclife Sweden AB eller godkänd avfallsanläggning i annat land om omhändertagande vid kassering av strålkällan
 • ditt företag, redan innan ni skaffar strålkällan, har satt undan pengar som ska täcka kostnaderna den dag strålkällan ska kasseras.

Registrering och årlig rapportering

Som tillståndshavare måste du föra register över dina HASS och årligen före den 1 april redovisa registret till Strålsäkerhetsmyndigheten. Vad som ska ingå i registret framgår av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:9) om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet, bilaga 2. Dessutom ska du skicka ett uppdaterat register till myndigheten inom en vecka efter det att

 • du har skaffat en ny HASS
 • förhållanden som beskrivs i registret har förändrats
 • du har överlåtit eller kasserat HASS. Du ska då även meddela myndigheten vem du har överlåtit HASS till.