Tillstånd och registrering av HASS

För att använda slutna strålkällor med hög aktivitet, så kallade High Activity Sealed Source (HASS), krävs tillstånd. 

Tillståndsansökan för HASS

För att använda HASS krävs tillstånd.

Ansökan om tillstånd att använda en HASS ska innehålla följande:

För HASS krävs särskild information och din ansökan om tillstånd ska därför bland annat innehålla:

  • En dokumentation som visar att din HASS uppfyller säkerhets- och strålskyddskrav för specifik användning enligt "Kärnenergi - Slutna radioaktiva strålkällor - Allmänna krav och klassificering" (ISO 2919:2012), eller erbjuder motsvarande säkerhet.
  • Fotografier eller ritningar av din HASS och dess tillhörande utrustning av vilka strålkällans och utrustningens utseende framgår (sådana fotografier tillhandahålls av tillverkaren och tillståndshavaren är skyldig att se till att fotografierna förvaras på lämpligt sätt och skickas med strålkällan vid försäljning eller annan överlåtelse).
  • Ett avtal med Cyclife Sweden AB, eller godkänd avfallsanläggning i annat land för omhändertagande din HASS vid kassering
  • Dokumentation som styrker att ditt företag har satt undan pengar som täcker kostnaderna den dag din HASS ska kasseras.
  • Mer information om vilken dokumentation som ska skickas in till Strålsäkerhetsmyndigheten framgår av instruktionen till ansökan.

Strålskyddsexpert

Vid tillståndspliktig industriell verksamhet med joniserande strålning ska verksamhetsutövaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning ha tillgång till en strålskyddsexpertfunktion.

Den som ska ingå i en strålskyddsexpertfunktion måste vara godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten. Kompetenskraven hos en strålskyddsexpertfunktion framgår av föreskriften SSMFS 2018:1.

Information om vad som krävs för att ansöka om godkännande av en strålskyddsexpertfunktion finner du på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Teoretiska och praktiska kunskaper inom strålskydd

Alla som arbetar i verksamheten med joniserande strålning ska ha de teoretiska och praktiska kunskaper inom strålskydd som behövs för att arbetet ska kunna bedrivas på ett från strålskyddssynpunkt säkert sätt. Verksamhetsutövaren ska också se till att personer i omgivningen informeras om riskerna för deras del.

Alla som arbetar med slutna strålkällor med hög aktivitet ska ges särskild utbildning och information om kraven på säker hantering och kontroll av dessa samt vilka konsekvenser det kan få att förlora kontrollen över sådana strålkällor.

Mer information om kompetenskrav finns i strålskyddslagen och i SSMFS 2018:1.

Registrering av HASS

Som tillståndshavare måste du föra register över dina HASS. Vad som ska ingå i registret framgår av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning, bilaga 6.