Tillstånd och registrering av HASS

För att använda slutna strålkällor med hög aktivitet, så kallad High Activity Sealed Source (HASS), krävs särskilt tillstånd. Du måste dessutom föra register över HASS och årligen redovisa ditt register till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Tillståndsansökan för HASS

För att använda HASS krävs särskilt tillstånd. Du måste dessutom föra särskilt register över HASS.

Ansökan om tillstånd att använda en HASS ska innehålla följande:

 1. Uppgift om radionuklid och dess aktivitet.
 2. Uppgift om vad din HASS ska användas till.
 3. Uppgift om vem som är tillverkare eller leverantör.
 4. En dokumentation som visar att din HASS uppfyller säkerhets- och strålskyddskrav för specifik användning enligt "Kärnenergi - Slutna radioaktiva strålkällor - Allmänna krav och klassificering" (ISO 2919:2012), eller erbjuder motsvarande säkerhet.
 5. Fotografier eller ritningar av din HASS och dess tillhörande utrustning av vilka strålkällans och utrustningens utseende framgår (sådana fotografier tillhandahålls av tillverkaren och tillståndshavaren är skyldig att se till att fotografierna förvaras på lämpligt sätt och skickas med strålkällan vid försäljning eller annan överlåtelse).
 6. Beskrivning av organisationen av ditt strålskydd.
 7. Uppgift om dina arbetstagares kompetens och om dina arbetstagare är informerade om säkra arbetsformer med strålkällan.
 8. Rutiner för handhavande av din HASS.
 9. Rutiner för kontroll av din HASS och kontroll och underhåll av strålkällans behållare och övrig tillhörande utrustning.
 10. Rutiner för att hantera och rapportera oplanerade händelser av betydelse från strålskyddssynpunkt.

Du ska även redovisa följande:

 • Hur din HASS ska användas, till exempel nivåmätning av pappersmassa, tjockleksmätning av stålplåt eller radiografering
 • Hur din HASS ska hanteras.
 • Hur säkerheten kring strålkällan ska upprätthållas. Här ska du beskriva rutiner och åtgärder för att förhindra att obehöriga personer får tillgång till din HASS samt hur skador på strålkällan genom yttre påverkan eller brand ska undvikas. Rutiner för begränsning av tillgängligheten till din HASS ska dokumenteras i en instruktion. Rutinerna ska finnas i ledningssystemet.
 • Hur din HASS, dess behållare och övrig utrustning ska kontrolleras och underhållas.Hur din organisation för strålskyddet är uppbyggt. Här redovisar du hur arbetsuppgifter och ansvar gällande strålsäkerhet är delegerade till strålskyddsexpert, kontaktperson och övriga arbetstagare.
 • Dina arbetstagares strålskyddskompetens.
 • Hur oplanerade händelser ska hanteras och rapporteras.

Slutligen måste du även visa att

 • du har ett avtal med Cyclife Sweden AB, eller godkänd avfallsanläggning i annat land för omhändertagande din HASS vid kassering
 • ditt företag har satt undan pengar som täcker kostnaderna den dag din HASS ska kasseras.

Registrering och årlig rapportering

Som tillståndshavare måste du föra register över dina HASS. Vad som ska ingå i registret framgår av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning, bilaga 6.1. Du ska dessutom skicka ett uppdaterat register till Strålsäkerhetsmyndigheten inom en vecka efter det att

 • du har skaffat en ny HASS
 • förhållanden som beskrivs i registret har förändrats
 • du har överlåtit eller kasserat HASS. Du ska då även meddela myndigheten vem du har överlåtit HASS till.