Starta industriverksamhet med joniserande strålning

Det krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för att bedriva industriverksamhet med joniserande strålning. För viss industriverksamhet gäller endast anmälningsplikt, vilket innebär att du måste anmäla din verksamhet till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Du som ansöker om tillstånd för industriverksamhet med joniserande strålning eller gör en anmälan måste uppfylla de krav som ställs i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.

Exempel på tillståndspliktiga tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning eller innehåller radioaktiva ämnen inom industrin:

 • Öppen radiografering
 • Sluten radiografering
 • Slutna strålkällor med hög aktivitet, så kallade HASS

Exempel på anmälningspliktiga tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning eller innehåller radioaktiva ämnen inom industrin:

 • Nivåvakter
 • Densitetmätare
 • Tjockleksmätare
 • Ytviktsmätare
 • Fukthaltsmätare
 • Eliminator och jonisator
 • XRF, röntgenfluoroscensanalysator
 • Kabinettröntgen

Anmälan eller ansökan ska vara undertecknad av en behörig person som har rätt att ansöka om tillstånd eller göra en anmälan för företagets eller organisationens räkning, exempelvis en VD. Strålsäkerhetsmyndigheten ger normalt tillstånd och registrerar anmälan för juridiska personer, det vill säga företag eller organisationer med organisationsnummer registrerat i Sverige.

Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att din verksamhet sker enligt de krav vi ställer i våra föreskrifter.

Ansök om tillstånd för industriverksamhet med joniserande strålning

För att ansöka om tillstånd för yrkesmässig verksamhet med joniserande strålning inom industrin måste du fylla i följande och skicka till oss:

 1. Blanketten "Ansökan om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning".
 2. Blanketten "Nyregistrering av utrustning", där du anger vilken sorts radioaktivt ämne eller teknisk anordning du vill använda i din verksamhet.
 3. Dokumentation enligt instruktion till ansökan om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning.

För att bedriva tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning krävs det, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning, även en strålskyddsexpert.

Du får inte påbörja din verksamhet med joniserande strålning förrän du har fått ditt tillstånd från oss.

Information om vad som krävs för att ansöka om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning och ett godkännande av en strålskyddsexpertfunktion finner du på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Handläggningstid för tillståndsansökan

När en fullständig ansökan om tillstånd har kommit in till oss börjar ärendet att handläggas. I normala fall tar det 1–2 veckor. Detta gäller dock inte stora eller komplicerade verksamheter där handläggningstiden blir längre.

Är din ansökan ofullständig och kräver kompletteringar blir handläggningstiden också längre. Om vi inte får in begärd komplettering kan vi komma att pröva ärendet i befintligt skick eller avvisa det.

Information om tillståndsplikt

Anmäl industriverksamhet med joniserande strålning

För att anmäla yrkesmässig industriverksamhet med joniserande strålning måste du anmäla din verksamhet till Strålsäkerhetsmyndigheten samt skicka in blanketten "Nyregistrering av utrustning", där du anger vilken sorts radioaktivt ämne eller teknisk anordning du vill använda i din verksamhet.

Du får inte påbörja din verksamhet med joniserande strålning förrän vi har bekräftat din anmälan.

Handläggningstid för anmälan

När en fullständig anmälan har kommit in till oss börjar ärendet att handläggas. I normala fall tar det 1 vecka.

Är din anmälan ofullständig och kräver kompletteringar blir handläggningstiden också längre. Om vi inte får in begärd komplettering kan vi komma att pröva ärendet i befintligt skick eller avvisa det.

Information om anmälningsplikt

Registrering av radioaktiva ämnen och tekniska anordningar som avger strålning

Den typ av radioaktiva ämnen och tekniska anordningar som avger strålning som din anmälan eller ditt tillstånd omfattar anges i ett registerutdrag som Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdar. Registerutdraget får du som verksamhetsutövare i samband med ditt tillstånd eller att vi registrerat din anmälan.

Om du säljer, kasserar eller skaffar ett nytt radioaktivt ämne eller en ny teknisk anordning som kan avge strålning måste du meddela detta till Strålsäkerhetsmyndigheten. Du får då ett nytt och aktuellt registerutdrag.

Avgifter för verksamheter med strålning

I förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten framgår det att verksamhetsutövare ska betala avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.