Så här fungerar haverifiltret

Svenska kärnkraftverk har haverifilter. Det träder automatiskt i funktion om alla andra säkerhetssystem skulle sluta fungera vid ett haveri. Då måste ångan släppas ut för att inte inneslutningen ska skadas, något som kan få allvarliga konsekvenser för människor och miljö. Inneslutningen är kärnkraftverkets fjärde och sista säkerhetsbarriär.

En stoppad reaktor fortsätter att producera värme genom den så kallade resteffekten. Reaktorn måste därför kylas även när den är stoppad. Om kylningen av någon anledning upphör riskerar reaktorn att överhettas och skadas samtidigt som ånga bildas. I ångan finns radioaktiva ämnen.

För att skydda inneslutningen, som är den sista säkerhetsbarriären, mot övertryckning leds vätgas, ånga och andra radioaktiva gaser ut genom ett haverifilter.

I haverifiltret fångas cirka 99,9 procent av de radioaktiva ämnena upp. Ångan och gaserna leds ut när trycket i inneslutningen är högt men innan skador på inneslutningen uppstår. Utsläppet som kommer från en filtrerad tryckavlastning ger liten omgivningspåverkan på både kort och lång sikt.

© 2013. Grafik: Solveig Hellmark
  1. Om nytt vatten inte pumpas in och kyler härden kokar det befintliga vattnet i reaktorn bort till ånga. Utan kylning smälter härden. Eftersom ånga tar cirka 1 500 gånger större plats än vatten stiger trycket i inneslutningen som riskerar att skadas. Då kan radioaktiva ämnen okontrollerat spridas till omgivningen.
  2. Vid högt tryck i inneslutningen öppnas ett sprängbleck automatiskt och släpper ut ångan och andra gaser till haverifiltret. Både ångan och gaserna innehåller radioaktiva ämnen.
  3. Haverifiltret består av ett rörsystem som slutar med munstycken och är fyllt med vatten. Drivtrycket ifrån inneslutningen pressar ångan genom munstyckena och vattnet. Detta leder till att de radioaktiva ämnena filtreras.
  4. Filtret fångar upp cirka 99,9 procent av de radioaktiva ämnena, exempelvis jod och cesium, som når filtret. Vissa gaser som ingår i ångan fångas inte upp utan släpps ut via haverifiltrets skorsten. Det gäller främst vätgas och ädelgaser.