Vårt säkerhetsarbete

Den som har tillstånd att driva ett kärnkraftverk eller annan kärnteknisk anläggning har det fulla ansvaret för att anläggningen drivs på ett strålsäkert sätt och att personalen och omgivningen skyddas mot strålning. Strålsäkerhetsmyndigheten ställer krav på strålsäkerheten och följer upp att de som driver anläggningarna uppfyller gällande regelverk och krav.

Strålsäkerhetsmyndigheten har i huvudsak följande ansvarsområden när det gäller verksamheten i och runt kärntekniska anläggningar:

  • Att ställa krav på strålsäkerheten i kärnkraftverk och andra kärntekniska anläggningar – från planering och uppförande till drift och avveckling av anläggningen.
  • Att följa upp så att de som bedriver kärnteknisk verksamhet följer reglerna för strålsäkerhet. Det är alltid den som driver anläggningen som ansvarar för strålsäkerheten. Vi utövar tillsyn för att kontrollera att de ansvariga uppfyller gällande regelverk och krav.
  • Att bereda tillståndsansökningar och pröva ansökningar om effekthöjning av kärnkraftverk.
  • Att representera Sverige i internationella samarbeten om strålsäkerheten i och runt kärntekniska anläggningar.
  • Att initiera och stödja forskning som utvecklar kunskapen och kompetensen om strålsäkerheten i kärntekniska anläggningar.
  • Att vara en del av Sveriges krisberedskap inom det kärntekniska området.

Regeringen och riksdagen – och i förlängningen svenska folket – är vår uppdragsgivare. Regeringen och riksdagen bestämmer vilken inriktning Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet ska ha och hur mycket verksamheten får kosta. Verksamheten finansieras genom avgifter för tillsyn, tillstånd och forskning som anläggningarna betalar.

Vi tar fram regler för strål­säker­heten

Strålsäkerhetsmyndigheten tar fram föreskrifter för strålsäkerhet som kärnkraftverk och andra kärntekniska anläggningar måste följa. Föreskrifterna utgår från den svenska strålskyddslagen och kärntekniklagen, EU-lagstiftning samt internationella konventioner, överenskommelser, rekommendationer och avtal.

Föreskrifterna grundar sig också på erfarenheter från våra inspektioner och granskningar av anläggningarnas säkerhet. Även internationella säkerhetsstandarder och forskning inom kärnteknikområdet ligger till grund för föreskrifterna.

Vi skriver också så kallade Allmänna råd och vägledningar som ska underlätta för dem som driver kärntekniska anläggningar att förstå och följa lagar och föreskrifter.

Vi utövar tillsyn

Strålsäkerhetsmyndigheten utövar tillsyn över de kärntekniska anläggningarnas strålsäkerhet. Detta innebär att vi inspekterar, granskar och följer upp anläggningarnas strålsäkerhet. Vi granskar också strålsäkerheten kring transporter av radioaktiva ämnen och hanteringen av använt kärnbränsle och avfall.

Vi kontrollerar att anläggningarna följer de krav som finns på olika delar av strålsäkerheten. Kärnsäkerheten och strålskyddet för personalen vid anläggningarna och för omgivningen är en viktig del av kontrollen, liksom det fysiska skyddet mot exempelvis sabotage och angrepp riktade mot anläggningen.

Vi övervakar också att kraven på att kontrollera att kärnbränsle och annat klyvbart material inte får komma på avvägar följs.

Vi samarbetar med flera andra myndigheter, bland annat Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna.

Vi prövar, granskar och godkänner effekthöjningar

När ett kärnkraftverk vill höja effekten i en reaktor granskar Strålsäkerhetsmyndigheten tillståndsansökan. Vi lämnar sedan ett yttrande till regeringen och ett till mark- och miljödomstolen. När regeringen har beslutat om tillstånd prövar vi om tillståndsvillkoren uppfylls.

Samma regler och process gäller när någon vill bygga en ny kärnteknisk anläggning.

Vi samarbetar internationellt

Strålsäkerhetsmyndigheten deltar aktivt i många internationella samarbeten för ökad strålsäkerhet. Vi samarbetar även internationellt för att stärka arbetet med nukleär icke-spridning – det vill säga arbetet för att förhindra att kärnämnen hamnar i orätta händer.

Vi är aktiva bland annat i FN:s atomenergiorgan International Atomic Energy Agency (IAEA) och OECD:s kärnenergibyrå NEA (Nuclear Energy Agency). Dessutom samarbetar vi med många av våra systermyndigheter i andra länder.

Vi tar fram ny kunskap

Strålsäkerhetsmyndigheten genomför utredningar och finansierar forsknings- och utvecklingsarbete. Dessutom ger vi forskningsuppdrag till externa forskare, utredare och utvecklare.

Strålsäkerhetsmyndigheten deltar också i stora internationella forskningsprojekt inom exempelvis EU och OECD. På så sätt kan vi upprätthålla den höga kompetensnivå vi behöver. Den forskning vi initierar och stödjer hjälper oss också att utveckla vår egen tillsyn.

Vi är förberedda på kriser

Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation är beredd dygnet runt om en olycka inträffar i en kärnteknisk anläggning, under transporter av radioaktivt material eller vid andra olyckor med strålning. Vi ger råd till framför allt länsstyrelsen kring frågor som rör skydd av befolkningen och olyckans konsekvenser.

Om en kärnkraftsolycka inträffar i ett annat land följer vi händelseutvecklingen för att kunna ge råd och rekommendationer till andra myndigheter, exempelvis utrikesdepartementet (UD). Det är även nödvändigt för att vi ska kunna hålla allmänheten och media informerade om det aktuella läget.

Denna text finns även på lättläst svenska