Mjölk

Mätning av radioaktivitet i mjölk började i mitten av 1950-talet i syfte att följa upp miljöpåverkan från de atmosfäriska kärnvapenproven. Under 1960-talets första hälft uppmättes de högsta värdena. När kärnvapenproven i atmosfären minskade för att till slut upphöra minskade aktiviteten i mjölken till dess att Tjernobylolyckan inträffade 1986. Efter olyckan var koncentrationen i mjölken nästan lika hög som under första delen av 60-talet. Strax efter olyckan mättes mjölk från många mejerier flera gånger i veckan. Allteftersom halterna sjönk blev antalet provtagna mejerier och antalet prov per mejeri färre och i dag mäts mjölk från fem mejerier fyra gånger om året.